woensdag 8 juli 2020

ensafh: Bloch biografy Tony Feitsma (3)

Bloch biografy Tony Feitsma (3)
Wy binne no in jier op 'e gleed, dat it wurdt tiid om de lêzers wer by te praten. Mei Tresoar en Akademy beide in skoft ticht hat it wurk fansels al fertraging oprûn. Gelokkich wie it, troch de...
Lees verder

Blog Henk van der Veer: Ensafh, de literatuur in ut Frys, SC Heerenveen en Sneek
Allienech al om ut ferhaal 'It lêste doelpunt fan Finnbogason' fan Ruerd Smaling is ut nieuwste nummer fan ut 'Frysk literêr tydskrift' Ensafh ut lezen mear as weard. De tematyk fan foetballen,...
Lees verder

Poëzij Abe de Vries: Deropút-muoike
    Alle famyljes hawwe ien. De jongste suster fan jins mem, de wylde springer dy't it gongpaad rom makket en jin foarút is op 'e wei. Lês fierder by Abe de Vries… Lês...
Lees verder

Teleks: Shortlists Europese Literatuurprijs 2020 bekendmakke
De jury's van de Europese Literatuurprijs maakten eind juni de titels op de shortlists voor twee bekroningen bekend. Naast de vakjury heeft de prijs dit jaar ook een studentenjury met een eigen...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: mien ni'je roman die ankem jaor hopelik uutkommen kan
Ik kreeg gister een kaorte van Frits en Ria toestuurd mit de karke van Dwingel d'r op. Ze infermeerden hoe et now mit me gaot in disse koronatied. Ik hebbe Frits zien aachternaeme Muhring trouwens...
Lees verder

Kollum Arjan Hut: Stairway to Heaven
Skriuw net oer dyn hûsdier, dat is ûnder auteurs in soarte fan geheime regel. It is foar dysels hiel leuk om allegear fêst te lizzen, mar foar de lêzer is soks net botte boeiend. Lês fierder by...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Tusken de ierappels en de brij
De ierappel is de lêste tiid aardich yn it nijs. Ik bedoel fansels, dat we der gauris oer lêze en hearre kinne. It is gjin aardich nijs, dat net. De koarte gearfetting soe wêze kinne dat we de lêste...
Lees verder

Teleks: Opstap nei de Brede Maatskiplike diskusje oer it Frysk
Sa't it him no oansjen lit, sil der begjin takomme jier úteinset wurde mei de earder oankundige Brede Maatskiplike Diskusje oer it Frysk. De opstap is in unike gearkomste mei muzyk, drama, ynfo en...
Lees verder

Blog Abe de Vries: Een ander perspectief op Friese literatuur
'Op gemengd taalkundige en cultuurpolitieke gronden pleegt de Friese literatuur in Nederlandse literatuurgeschiedenissen niet te worden 'meegenomen', klaarblijkelijk met wederzijdse instemming.' Dat...
Lees verder

Teleks: Wurk Eeltsje Hettinga publisearre yn 'Sinn und Form'
Yn it simmernûmer fan it literêre tydskift Sinn und Form binne fjouwer gedichten fan Eeltsje Hettinga yn Dútske oersetting publisearre. It is foar it earst dat dat kwaliteitstydskrift wurk út Fryslân...
Lees verder