vrijdag 17 juli 2020

ensafh: Blog Sigrid Kingma: Gjin skoaldichter

Blog Sigrid Kingma: Gjin skoaldichter
In pear wiken ferlyn bin ik frege om De Schooldichter yn Grins te fertsjintwurdigjen. Dat like my yn earste ynstânsje krekt wat foar my. Ik skriuw al in soad foar bern, kom faak op skoallen, al is...
Lees verder

Teleks: Steunregelingen Auteurs in september beschikbaar
Ben jij financieel geraakt door de coronacrisis? De Auteursbond tuigt op dit moment drie regelingen op die schrijvers, vertalers en scenarioschrijvers helpen om de gevolgen van deze crisis op te...
Lees verder

De boekresinsje fan Pieter: 'De Raven' fan Elske Schotanus
De raven wie in Facebookroman. In wier feuilleton. Skreaun troch Elske Schotanus. De raven is no ek yn boekfoarm te lêzen. En dat pakt hiel goed út!! Dat it earst in echt Facebookfeuilleton wie,...
Lees verder

Umbelliferae
  Ik seach Jimme healdea Op'e kremaasje Twa tobbes Neist de kiste Hingjende skermkoppen Wachters yn djippe sliep Doarnroaske komt foarby Pripkjend yn ús libben De deade wie...
Lees verder

Blog Henk Wolf: Midslands en Amelands tussen Fries en Nederlands
Zijn de dialecten van Midsland en Ameland Fries, Nederlands of mengdialecten? Dat hangt ervan af hoe je die begrippen definieert. In een online-lezing noemde Marc van Oostendorp ze op basis van een...
Lees verder

Blog Ypie Bakker: Boereprotest
As er in overal oan hie en syn snusterige, brungrize pet airodynamysk op 'e holle stie, wie er it stereotype echte boer; rûch as tou, hurd op hûd en gjin oare stof ta petear dan oer it boerebedriuw....
Lees verder

Blog Jaap Slager: Ferjitlikens
In stel fan fierhinne njoggentich wurde de fermogens allegearre wat minder by, útsein it ferjitten — dat giet dat it slydjaget. Dokter hat by harren lêste konsult sein, dat se beide fysyk noch...
Lees verder