vrijdag 10 juli 2020

ensafh: Leeljes

Leeljes
… Lês fierder
Lees verder

Teleks: Lêste priuwke út de rôze blomlêzing
It sechsde – en lêste – priuwke fan de bondel Do draachst de leafde oan is yn de rubryk Utljochte op Sirkwy te lêzen. It is in fragmint út in ferhaal fan Sipke de Schiffart. De blomlêzing...
Lees verder

Blog Daam de Vries: KNKB: Slinende lekskoaiers
Frachten oranjekoeke, liters sterke drank, hompen tsiis en bulten droege woarst moatte se by de KNKB skrânzge hawwe nei de lêste parsekonferinsje fan de mp. Want der koe wer keatst wurde. Dy eufoary...
Lees verder

Blog Cornelis van der Wal: Ernst Bruinsma besprekt (alwer) syn eigen útjeften en oar nijs
Jo soene dochs tinke dat de man einlings ris trochkriget dat soks not done is: in útjouwer dy't syn eigen útjeften besprekt. Nee dus. It wie ôfrûne sneon wer it gefal, doe't Ernst Bruinsma it boek de...
Lees verder

The Decameron Project
As the Covid-19 pandemic swept the world, we asked 29 authors to write new short stories inspired by the moment. We were inspired by Giovanni Boccaccio's "The Decameron," written as the plague...
Lees verder

Inzendbarrière
Literatuur moet opwindend zijn en ambitieus en iets beweren. Ik heb me gisteravond mateloos geërgerd aan deze opmerking en de plaatser binnensmonds uitgemaakt voor een stuk onbenul. Vanochtend werd...
Lees verder

Ed Knotter: It Frysk wurdt ûnderdrukt yn 'Friesche' kranten
In foarbyld út it Friesch Dagblad Taaldiskriminaasje Fonology giet oer lûden yn de taal, mar kriget yn it ûnderwiis net folle omtinken. Der binne in protte minsken dy't by lûden (klinkers) oan...
Lees verder

Teleks: Consument merkt niks van lagere btw op digitale publicaties
Sinds 1 januari is de btw op e-books en andere digitale publicaties verlaagd. Maar omdat de prijzen zijn verhoogd, heeft de consument daar niets van gemerkt, meldt RTL Nieuws. Lês fierder by...
Lees verder