vrijdag 3 juli 2020

ensafh: Oersetting E.E. Cummings, ‘myn leave âlde ensafierder’

Oersetting E.E. Cummings, 'myn leave âlde ensafierder'
    myn leave âlde ensafierder tante lucy koe yn de tiid fan de jongste oarloch fertelle en wat mear wie sy die it ek wêr't elkenien no krekt foar focht, myn suster … Lês...
Lees verder

Fideobesprek 'Fjoertoer yn it Wâld' fan Arjan Hut
Geart Tigchelaar besprekt 'Fjoertoer yn it Wâld' (Afûk 2020) fan Arjan Hut.   … Lês fierder
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: stinne
    DE FERWIKSELING Ast ien stien op dyn paad ferleist, dan witst amper wêrst oan begjinst, omdat it in beweging op gong bringt dy't dyn lamme lea it leksum opseit. Tagelyk wurdt it...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Geheime staveringspolitie
[vervolg op Wurgseks] Als de beschietingen te gortig worden, zoek ik doorgaans beschutting in de schoot van mijn moedertaal—de taal welke ik als klein jongetje leerde. Helaas, daarmee is het helemaal...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Fryslân yn de útferkeap
Ik wit net oft ik it hielendal goed begrepen ha mar ik leau dat it it doel is dat Fryslân ûnder wetter setten wurde sil sadat se yn Brabân en omkriten mear bargen hâlde kinne. Op himsels is dat net...
Lees verder

Teleks: 'Cliffhangerje' by Tryater
Cliffhangerje Nei oanlieding fan de foarstelling 1000&1 Nacht is Tryater in skriuwaventoer oangongen mei sechstjin skriuwers. Yn de geast fan dizze mearke-eftige fertellingen hawwe se fia de...
Lees verder

Teleks: Scots Gaelic could die out within a decade, study finds
A casual visitor to Scotland might assume that the Gaelic language is thriving, with every police car carrying the word poileas and every ambulance ambaileans. Yet in the few places where it is...
Lees verder