zondag 12 juli 2020

ensafh: Teleks: Deskundigen bekritiseren nieuw leerplan Fries als veel te vrijblijvend

Teleks: Deskundigen bekritiseren nieuw leerplan Fries als veel te vrijblijvend
Het nieuwe curriculum voor het vak Fries mist ambitie en laat een uitgelezen kans liggen om Fries de plek in het onderwijs te geven die het volgens Europese verdragen al lang zou moeten hebben. Dat...
Lees verder

Blog Koos Tiemersma: Seremonieel
Troch de fraach oan Paul Theroux, skriuwer fan ûnder oare in searje reisboeken, hoe't er de rol fan in redakteur seach, liet ik ris yn my omgean wat ik dan antwurdzje soe. Ik ha op 't lêst genôch...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Paradise picknick
Der stie fan 'e wike in stik yn 'e krante oer mooglikheden om dyn bern anty-rasistysk op te fieden en datst dêr betiid mei begjinne moatst. Bist bygelyks bekend mei wite privileezjes en...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Selsmoard
Op dit stuit pleget alle wiken minimaal ien boer yn Ingelân en Wales selsmoard. Yn it jier 2018 stapten foar safier bekend 89 agrariërs út it libben. Yn de lannen om ús hinne wurde alle gefallen fan...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Mei de tiid mei gean
San dikke tsjien jier ferlyn kaam de soan thùs mei in kado. 'Foar mem,' sei er en sette in grutte doaze midden op tafel. 'Wer is dat foar?' sei ik, 'ik bin net iens jierdei.' 'Pak mar ùt.' sei...
Lees verder