woensdag 1 juli 2020

ensafh: Teleks: Petear mei Arjan Hut

Teleks: Petear mei Arjan Hut
Met gepaste trots legt Arjan Hut uit Leeuwarden zijn bundel op tafel. De claire obscure-achtige kaft, ontworpen door Monique Vogelzang, is nog mooier dan hij voor ogen had. ,,Ik hie it der mei har...
Lees verder

Teleks: Dokkumer dichtbundel als impuls voor het Stadsfries
Warner B. Banga spreekt het Dokkumers al zijn leven lang en dicht er nu zelfs in. Over zijn vrouw en kleinkinderen, over Dokkum en een bijzonder steegje. ,,Ut is de taal fan myn hart'', verklaart...
Lees verder

Teleks: Nij boek fan Lida Dykstra is nominearre foar Flaamske bernesjuery
De jeugdroman 'Het beest met de kracht van tien paarden' fan de Fryske skriuwster Lida Dijkstra is nominearre foar de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV), yn de kategory fan 12- oant...
Lees verder

Teleks: Rimmer Mulder "Minsken moatte sels wat dwaan om it Frysk in takomst te jaan"
Der komt takom jier in brede maatskiplijke diskusje oer it brûken fan it Frysk. De diskusje soe eins dit jier al úteinsette mar troch de cornonakrisis is dit foarearst útsteld. Doel is dat der begjin...
Lees verder

Teleks: Foarútblik 'wêr giet it kultuerjild 2021-2024 yn Fryslân hinne?'
It is in spannende dei foar kultureel Fryslân. Tiisdeitemiddei wurdt bekend makke wa't de kommende fjouwer jier wol of net subsydzje krijt fan de provinsje. Ferslachjouwer Wendy Kennedy is op...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: De dokter, de skoalmaster en it Frysk
Yn in koart skoftke tiid sjoch ik trije kear enkêten oer it Frysk foarby kommen. Ik bin der net mear hielendal wis fan, mar neffens my binne it allegearre digitale fersiken. Op dat stuit doch ik der...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Het CDA schreeuwt aan de spreeuwe
Eerlijk gezegd was het ons vorige week goed over. Dat kwam door een opstijging van het CDA van Noord-Oost Friesland. De christendemocraten deden het debat afgelopen donderdag in het Hollands, omdat...
Lees verder

Teleks: Ttredde moannegedicht fan Geart Tigchelaar op RIXT
It tredde moannegedicht fan juny 2020 fan Geart Tigchelaar De takomst fan BF Nederlân natoer hâldt op te bestean dêr't in minskehân delstrykt earst leaflik al gau ta in fûst slacht alles lytsman...
Lees verder