dinsdag 7 juli 2020

Opfrysker

Opfrysker
Lees verder

Aant Mulder: Tusken de ierappels en de brij
Kollum De ierappel is de lêste tiid aardich yn it nijs. Ik bedoel fansels, dat we der gauris oer lêze en hearre kinne. It is gjin aardich nijs, dat net.
Lees verder

Riedsfraksjes FNP troch Achtkarspelen oanfitere
Ynstjoerd FNP Achtkarspelen suksesfol op it mêd fan it Frysk Nei oanlieding fan it opinystik fan Abe de Vries (https://www.itnijs.frl/2020/06/fnp-krekt-noch-de-eare-reden/), dêr't ik it foar hûnder...
Lees verder

Pakes comeback (42)
Klik hjir foar de foarige ôflevering Douwe: No hjirre ommers, jù. Inca-ruïnes. Binne we ferline jier mei Peter hinne weest. Bulten âlde stiennen, mear net. Dat is my te casual.
Lees verder

In oar perspektyf op Fryske literatuer
Skôging troch Abe de Vries 'Op gemengd taalkundige en cultuurpolitieke gronden pleegt de Friese literatuur in Nederlandse literatuurgeschiedenissen niet te worden 'meegenomen', klaarblijkelijk met...
Lees verder

Koroana biedt kânsen foar Fryslân as saaklike bestimming
Op moandei 6 july waard de earste koroanaproof lokaasjetoer yn Fryslân organisearre troch advysburo Linda op Locatie en Merk Fryslân. It grutste part fan it programma spile him ôf yn
Lees verder

Maatregels tsjin ferdrûgjen natuer yn Bakkefean
Deunby de Slotpleats yn Bakkefean is yn 'e bosk in perseel gerslân ynrjochte om mear wetter fêst te hâlden. Dat helpt om de beekdelling Alddjip klimaatbestindiger te meitsjen. Dat stikje
Lees verder

Braziliaanske presidint opnij op koroana test
Presidint Bolsonaro fan Brazilië hat yn in sikehûs in koroanatest ûndergien. De útslach is noch net bekend, mar op in longfoto is te sjen dat syn longen "skjin" binne, sei
Lees verder