vrijdag 28 augustus 2020

ensafh: Aginda 29-08-20 o/m 01-11-20: It gelok fan Fryslân

Aginda 29-08-20 o/m 01-11-20: It gelok fan Fryslân
IT GELOK FAN FRYSLÂN In aventoerlike audio-kuiertocht dy't de sintugen iepenet en dy fiele lit wêr't Fryslân lokkich fan wurdt! Dizze simmer frege Tryater ynwenners fan Fryslân wat...
Lees verder

Blaudrukken op de Blue Marble
    Blaudrukken op de Blue Marble ast wolvespoaren yn ´e snie sjochst de aasiters nei mekoar roppe en raze dan witst it earne tusken de beammen is der wer stoarn net skjin en...
Lees verder

Teleks: Earste skoaloptredens Dichter fan Fryslân binne boekt
De earste skoallen hawwe har oanmelden foar it fergese literêre lesprogramma en optreden fan Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân. De Dichter fan Fryslân jout tidens syn lesprogramma antwurd op de...
Lees verder

Blog Klaas van der Hoek: Van Beijma syn biedwurd 'Het is meij ziszen næt to dwaên'
Yn 1999 skonk de klassikus, dichter en essayist Jan Pieter Guépin (1929–2006) út namme fan syn famylje trije alba amicorum oan de Bijzondere Collecties – tsjintwurdich it Allard Pierson – fan de...
Lees verder

Besprek 'Fjoertoer yn it wâld' fan Arjan Hut
'Fjoertoer yn it wâld' is in dichtbondel besteande út fiif haadstikken. 'Fyn ik dy' is in ynliedend gedicht oer Hut syn relaasje mei de poëzy. Oer hoe't hy poëzy belibbet – der tiid foar makket –...
Lees verder

Blog Hanneke de Jong: Simmers
De lêste simmers wiene net as eartiids. Gjin fakânsje nei Frankryk of Sweden, wol nei Gaasterlân dêr't it noflik is, mar foar my gjin fakânsjeplak. Yn Gaasterlân skriuw ik meastentiids en ik wit dat...
Lees verder