vrijdag 21 augustus 2020

ensafh: De Geast fan Greonterp

De Geast fan Greonterp
Troch de koroana-krisis is it wat letter wurden as dat de bedoeling wie, mar sa't it no liket is Stephen de Jong syn nijste film 'De Geast fan Greonterp' yn Maaie 2021 yn de...
Lees verder

Teleks: Kursussen hjerst 2020 by Tresoar
Yn maart moasten ek de literêre kursussen by Tresoar ophâlde yn ferbân mei koroana. Yn de hjerst wurde wer kursussen oanbean, fansels wurdt rekken holden mei de koroanamaatregels. Hjirûnder is in...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Foarútsjen
Ik haw foar it earst sels súksesfol sjem makke. De earste kear dat ik dat besocht, wie ik 8 jier. We hienen in hiele dei yn de lannen om toarnbeien socht by in pleats dêr't ús heit oan it ferbouwen...
Lees verder

Teleks: Literary world overwhelmed by 600 books to be published on one day
Over the summer, novelist and screenwriter David Nicholls has been something of a hero. With a humorous nod to the less glamorous aspects of publishing life – hastily defrosted canapés and eked-out...
Lees verder

Der Meister des Strichpunkts
Für Menschen, denen das Leben eindeutig erscheint, ist das Semikolon ein verdächtiges Satzzeichen. Es gibt den Punkt, es gibt das Komma; das reicht. Eine Ampel ist grün oder rot. Wozu braucht es eine...
Lees verder

Teleks: 'Te veel naar de Randstad, te weinig naar de regio.' Verdeling kunstsubsidie leidt tot scheve gezichten
Coalitiepartij CDA, gesteund door negen provincies, is boos op D66-minister Ingrid van Engelshoven dat het geld van Fonds Podiumkunsten vooral in de vier grote steden belandt. Terwijl er juist béter...
Lees verder