zondag 23 augustus 2020

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Kanowille

Kollum Hilda Talsma: Kanowille
Wy wiene in pear jier lyn op Ibiza. Yn 'e fierte fear in boat dy't amper te sjen wie, mar Jelle rôp; 'Dy boat ha wy boud, dat kin net misse!' Lês fierder by Omrop...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Net te tichtby komme, hear!
"Net te ticht by my komme, hear!" hear ik deis hûnderd kear om my hinne sizzen. Hja binne as de dea foar it firus. Logysk fansels, se hawwe fyf moane opslùten sitten. Mar sa as it mei...
Lees verder

Teleks: Foarpublikaasjes twadde dichtbondel fan Geart Tigchelaar op Instagram
Op 3 oktober 2020 wurdt de nijste dichtbondel, mei de titel Ommers, fan Geart Tigchelaar presintearre. Dat docht er yn 'e mande mei dichter Elmar Kuiper syn nije bondel, Wite Mûle, Swarte Molke, jûns...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Fansels heart it kultuerjild yn de Rânestêd, wêr oars?
Dizze wike ha ik ôfskied naam fan in koarte broek. Dy koarte broek wie earst in lange broek, mar trochdat ik him sa graach oan ha mocht, wienen de boksen fersliten. Der bleau neat oars oer as de...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: A poem
    Ik seach de toer fan Bommel stean, doe't ik mei de trein oer de Waalbrêge nei it suden gong. Njonken my siet in jong famke mei in ferrassend koart rokje oan en in swart lapke...
Lees verder

Teleks: Earste moannegedicht fan Cornelis van der Wal by RIXT
Cornelis van der Wal is dichter fan de moanne Augustus by RIXT. De ynbrekker fan glês is syn earste moannegedicht. Lês en sjoch fierder by RIXT… Lês fierder
Lees verder

African literature is a country
What if you survey African literature professors to find out which works and writers are most regularly taught? Only a few canonical ones continue to dominate curricula. Lês fierder by...
Lees verder

It lân fan 'e ferhalefertellers
Fan 24 augustus ôf oant 1 oktober hâldt Anne Feddema ta yn it Ierske Galway, dat Kulturele Haadstêd is yn 2020. Hy is útnûge om diel te nimmen oan in ynternasjonaal projekt dat Óró hjit en dêr't...
Lees verder