woensdag 26 augustus 2020

ensafh: Teleks: Anita Terpstra beneamd ta ‘Virtual Writer in Residence’

Teleks: Anita Terpstra beneamd ta 'Virtual Writer in Residence'
It Britske 'Noirwich Crime Writing Festival' hat út twa ferskillende UNESCO Cities of Literature 'Virtual Writers in Residence' beneamd foar de kommende (online) edysje: Anita...
Lees verder

Teleks: Filmke RIXT-projekt 'Rigel fan Rink'
Geart Tigchelaar hat in filmke makke fan it RIXT-projekt 'Rigel fan Rink'. Cornelis van der Wal spruts it gedicht 'De bui' yn. Sjoch en harkje fierder by RIXT… Lês...
Lees verder

Teleks: Oankundiging 'dossier oer 90-jierrige Durk van der Ploeg'
Op 6 septimber wurdt Durk van der Ploeg 90 jier. De skriuwer is al desennia literêr aktyf en hat in grut oeuvre byinoar skreaun. Op hege leeftyd skriuwt er noch altyd en wurdt syn wurk ek noch...
Lees verder

Teleks: Gjin sutelaksje mei Fryske boeken dit jier fanwegen corona
  Dit jier wurdt net sutele mei Fryske boeken yn ferbân mei it coronafirus. Neffens koördinator Ferdinand de Jong is by it suteljen de oardel meter regel net nei te kommen. Boppedat soenen de...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Sa nij as fleanen
Wat nij is, dêr sjucht men nij by op. Soks begjint fuort al yn ´e widze. En dêr begjint it kedizen ek — wat is wichtich en wat is ûnnut? Men hat rillegau foar it fernul dat al dy snorrepiperijen...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Dat stekt
Jo kinne fansels net oer elke klap en skeet in stikje skriuwe mar oft der oanienwei troch berjochten ferskine dan komt der in tiid dat jo net mear swije kinne. Us grutte enerzjyboeren dimme de har...
Lees verder

Blog Henk van der Veer: Argyf Frys literêr sirkwy
Ut argyf fan ut Frys literêr sirkwy dat ik in de loop fan de pak um beet 30 jaar opboud hew, is frij omfangryk. It moaiste fyn ik de brieven, haanskreven úteraard. Der sitte pronkjes bij, fan in hele...
Lees verder

Aginda 26-08-20: Lêzing Marc van Oostendorp oer de takomst fan it Frysk
Marc van Oostendorp is fan doel om it net allinnich oer it ferline (Everwinus Wassenbergh) te hawwen, mar ek oer de takomst fan de stúdzje fan it Nederlânsk en fan it Frysk. Dêr komt út soarte syn...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: It boadskip fan de beam
In doarp nimt ôfskied fan in beam. Yn de stoartfloed fan deprimearjend nijs en de tinne stront fan sosjale media wie dêr ynienen in opmoedigjend berjocht. In doarp nimt ôfskied fan in beam. It gie om...
Lees verder

Blog Huub Mous: Herinneringen aan Michaël Zeeman
Het bericht van de dood van Michaël Zeeman kwam in juli 2009 niet geheel onverwacht. In de weken daarvoor deden berichten de ronde dat bij hem een hersentumor geconstateerd was. Zeeman hoorde bij...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: In wûndermoaie dea of net
De nijste DE NIJE soarget suver foar opskuor. Dat wie net de bedoeling, mar it hinderet ek neat. No ja opskuor, ik moat net oerdriuwe. It giet mar om in pear reaksjes. De oanlieding ta dat opskuor is...
Lees verder