woensdag 16 september 2020

De basis is lein

It Nijs
De basis is lein
Ynstjoerd Tongersdei 10 septimber 2020 wie neffens Aant Jelle Soepboer fan de FNP-fraksje yn de gemeente Noardeast-Fryslân in histoaryske dei. Ik kin my dêr hielendal yn lykfine. De gemeenteried fan
Lees verder

100 hântekeningen ûnder petysje oer de "Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023"
Op woansdeitemoarn 16 septimber (9.45 oere) sil drs. Redbad Veenbaas, vice-foarsitter fan it Feitsma Fûns, de petysje "Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023" oanbiede oan deputearre Sander de Rouwe....
Lees verder

Ried fan de Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer Fryske Akademy
De Ried fan de Fryske Beweging jout yn in brief oan Provinsjale Steaten syn stipe oan de petysje fan it Feitsma Fûns oangeande de nij te beneamen direkteur fan de
Lees verder

It Hearrenfean makke flaters mei útkearingen
De gemeente It Hearrenfean hat fan 1 jannewaris 2013 oant 1 augustus 2019 oan 91 ynwenners in te lege IOAW-útkearing betelle. IOAW stiet foar Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk...
Lees verder

Waarpraatsje: Minder waarm
DE JOUWER – It wie tiisdei in tige waarme en bysûndere neisimmerdei, mei op guon plakken yn Fryslân hast 30 graden. Yn De Bilt waard nea earder sa let noch
Lees verder

Reaksje Provinsje Fryslân op de Troanrede
Reaksje Provinsje: "Kabinet set ek 'Lok op 1'" De koroanakrisis hat sjen litten hoe fearkrêftich oft Nederlân is en wat der wier ta docht: sûnens, famylje, freonen. It giet net
Lees verder

LTO Noard: bring basisbetingsten ferhanneljen stikstofromte op oarder
Boerehúshâldingen wurde noch ûnwisser no't it ferhanneljen fan stikstofromte yn ferskate provinsjes oerwoegen wurdt. Troch it saneamde ekstern saldearjen kinne grutte bedriuwen stikstofromte...
Lees verder

Nij wurk Geng Xue foar Prinsessehôf
Keramykmuseum Prinsessehôf yn Ljouwert hat nij wurk oankocht fan de keunstner Geng Xue (1983, Sina). It giet om The Name of Gold, dêr't se op de Biënnale fan Venetië (2019)
Lees verder