vrijdag 25 september 2020

Deputearre Poepjes: Ryk moat flink ynvestearje yn Frysk op skoalle

It Nijs
Deputearre Poepjes: Ryk moat flink ynvestearje yn Frysk op skoalle
"In tik op 'e fingers", sa neamt deputearre Sietske Poepjes de oanrekommandaasjes fan de Ried fan Europa oan Nederlân as it giet om it Frysk op skoalle. Ut namme fan
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Henk Wolf: Stilberne
As in popke al yn it memmeliif ferstjert, dan kin men it deaberne neame. Dat wie lang de gebrûklike oantsjutting, dy't lykop gong mei de oantsjuttingen yn besibbe talen. Tink oan doodgeboren
Lees verder

Waarpraatsje: Fris
DE JOUWER – It wie tongersdei noch in hiel kreaze dei en it waar foar freed sjocht der ek net min út. Yn 'e nacht fan tongersdei op freed is
Lees verder

NASA freget bedriuwen om moannestiennen oan te wizen en te ferkeapjen
De Amerikaanske romtefeartorganisaasje NASA wol gearwurkje mei kommersjele bedriuwen om moannegrûn- en stiennen te sammeljen. De organisaasje hat in dokumint publisearre, dêr't bedriuwen yn...
Lees verder

Earste edukative escaperoom oer pesten no beskikber foar basisskoallen
Mei-inoar yn stee fan tsjininoar, dat is de iennige manier wêrop't learlingen mei it ynteraktive spul út de greep fan hacker Anno N. komme kinne. Anno N. fersus skoalbern is
Lees verder

De Fryske flochster: Staazje op Curaçao (#25)
Lees verder

Twa sjoernalisten delstutsen by kantoar Charlie Hebdo
Yn Parys binne twa minsken mei in grut kapmes swier mishannele. It giet om meiwurkers fan Cash Investigation, in kritysk ûndersyksprogramma dat allegear misstannen oan 'e kaak stelt. De misdie
Lees verder