woensdag 9 september 2020

ensafh: Aginda 12-09-20: Presintaasje stripboek ‘It Blauwe Hûs’

ensafh
Aginda 12-09-20: Presintaasje stripboek 'It Blauwe Hûs'
Sneon 12 septimber de moarns om 10.00 oere wurdt yn 'e Sint Fitustsjerke fan Blauhús it Frysktalich histoarysk stripboek It Blauwe Hûs fan tekener Skelte Braaksma presintearre. De strip fertelt de...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Min moat dochs sjonge kinne?
We meie no ek net mear sjonge." seit se mei in tryst gesicht. "Wat bedoele jo?" freegje ik. Ik moat er noch efkes ynkomme, de moarn is noch ier. We sitte yn de grutte seal kofje te...
Lees verder

Teleks: petear mei Durk van der Ploeg
Dat wy tiden fan fleur hiene Skriuwer Durk van der Ploeg sil op 6 septimber it njoggende krúske skriuwe. Hy hat mar ien advys foar begjinnende literatoaren: ,,Sykje kommentaar fan minsken dy't doel...
Lees verder

Teleks: Literatueradviseur Tresoar: "It wurdt tiid foar in Fryske skriuwersskoalle"
It nivo fan de Fryske literatuer is hiel behoarlik, mar der is wol ferlet fan stipe op bygelyks redaksjoneel mêd. Dat stelt literatueradviseur Meindert Reitsma fan Tresoar. "It wurdt tiid foar...
Lees verder

Reizger om utens
'It âlde stasjon fan It Hearrenfean ha ik goed kend. It wie treurich, funksjoneel en mâl, dat ik fûn it al lang prachtich." Sa begûn Jan Blokker syn kollum yn De Volkskrant fan 27 july 1985. It...
Lees verder

Teleks: Skriuwer Anne Feddema yn Kulturele Haadstêd Galway: 'Bealgje as in idioat'
Dûnsje, springe, sjonge en skriuwe, fan moarns betiid oant jûns let. Skriuwer, muzikant en skilder Anne Feddema fan Ljouwert moat oan 'e bak yn Ierlân, dêr't hy mei oare keunstners wurket oan in...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: spoaren
      De grûnfêster It wie ynmoed, doe't er feech nei feech mei wisse kontoeren syn grûnspoaren yn de ferve striek. It wie kriich, doe't er laach nei laach beploege...
Lees verder

Teleks: Utslach ferhalewedstriid foar de Lange koartproazajûn
Utslach ferhalewedstriid foar de Lange koartproazajûn Begjin dit jier hat Frysk literêr tydskrift Ensafh in oprop dien ta it ynstjoeren fan tige koarte ferhalen fan op syn heechst 250 wurden. Dat...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Bliid mei in deade protter
Ik hie mei in oar ûnderwerp komme wollen, mar dat wurdt him net. As der Frysk nijs ynkomt, dan kin en wol ik dêr net omhinne. En dat Fryske nijs is der. De fjirde taalatlas is ferskynd en dêr steane...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Overheadspûken
tt iennichste dat net sa hiele goed giet yn Fryslân is de skriuwerij fan Fryske skriuwers. Dat sei de literatueradviseur snein foar de radio. Se moatte op les! No wol ik net eigenwiis oerkomme mar...
Lees verder