zondag 20 september 2020

ensafh: Aginda 26-09-20: Europeeske Taledei mei streektalen en Tsead Bruinja

ensafh
Aginda 26-09-20: Europeeske Taledei mei streektalen en Tsead Bruinja
… Lês fierder
Lees verder

Teleks: Nije kollumnisten by de Ljouwerter Krante
Naast het Stellingwerfs krijgt ook het Bildts een eigen column in de LC. Vanaf volgende week dinsdag wisselen Gerard de Jong (voor het Bildts) en Johan Veenstra elkaar af. Gerard de Jong woont sinds...
Lees verder

Teleks: Petear mei Sipke de Schiffart
Poepseks en kannibalen: Sipke de Schiffart skreau boek Sjappy sûnder rem mar wol mei styl Bach sil noait mear itselde wêze, of in dûmny yn toga, nei it lêzen fan Sjappy. Yn dit tsjokke boek jout...
Lees verder

Teleks: Ferslach presintaasje 'Boechbylden', Slauerhoff yn it Frysk
BOECHBYLD FOAR BOECHBYLD BROK Hjoed is yn 'e SlauerHoff by boekhannel Van der Velde te Ljouwert it earste eksimplaar fan it boek 'Boechbylden' oanbean oan de kommissaris fan de Kening yn...
Lees verder

Fideobesprek 'DC … en tichterby' fan Simon Oosting
Geart Tigchelaar besprekt 'DC … en tichterby' fan Simon Oosting. … Lês fierder
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: boeken
    Letters sykje iepen eagen, sûnder krije se gjin gesicht om sinnen te ferwurdzjen dêr't de ferbylding yn sit. Lês en sjoch fierder by Wobbe Atsma… Lês fierder
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: De terreur fan de buksmot
Der binne op dit stuit in soad grutte tema's dêr't de opinymakkers, politisy en kollumnisten harren drok oer meitsje. Dat is in patroan dat alle jierren werom komt. Flak nei de simmer...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Aldewivesimmer
Der binne fan dy dagen dat alles perfekt is en dizze wike hiene wy in pear. De atmosfear yn 'e loft is dan sa fredich en wylst de hjerst yn oantocht is, fielt it betiden as in relaxte simmerdei...
Lees verder