vrijdag 25 september 2020

ensafh: Aginda 30-10-20: Stúdzjemiddei Fryske Bibeloersetting oer ‘soarte’ Frysk

ensafh
Aginda 30-10-20: Stúdzjemiddei Fryske Bibeloersetting oer 'soarte' Frysk
Wie Maria swanger, swier of yn ferwachting fan Jezus? Sokke en oare taalfragen komme oan 'e oarder op in stúdzjemiddei fan YKFE-FBO, de stifting dy't dwaande is om de Bibel opnij yn it Frysk oer te...
Lees verder

Skôging Jabik van der Bij: Better djipfries as blinefries
It is no goed fjirtjin dagen lyn dat de Fryske Taalatlas 2020 iepenbier útkaam. In tige opteine deputearre Poepjes melde dat it goed giet mei it Frysk. Ien kear yn de fjouwer jier kinne wy tsjûge...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Et is onveurstelber, mar… ik hebbe de Rink van der Veldepries 2020 wunnen veur mien roman Vroeger is veurgoed veurbi'j!
Doe 'k vri'jdagaovend thuuskwam van vekaansie zag ik dat ik een keermennig beld was deur Ynskje Hoekstra uut Drachten. Et zee me niks, dat ik hebbe heur beld. En zi'j vertelde me da'k de Rink van der...
Lees verder

Teleks: Deputearre Poepjes yn oerlis oer 'earliker ferdieling' lanlik kultuerjild
De ferdieling fan de rykssubsydzjes foar kultuer moat op de skop. Deputearre Sietske Poepjes is al yn oerlis mei al har kollega-kultuerdeputearren oer in 'earliker ferdieling' fan de...
Lees verder

Teleks: Nieuwe stadsdichter van Haarlem Darryl Danchelo Osenga zong 'mensen vergassen snap ik dat is ook zielig'
Darryl Danchelo Osenga is ook bekend als rapper onder de naam Insayno. Zo maakte hij in 2012 een rap over de slavernij, getiteld 'Zwarte bladzijde' waarin hij de slavernij vergelijkt met de...
Lees verder

Teleks: Studinten oer Durk van der Ploeg
Mannich leafhawwer sil it mei my iens wêze dat it ûntdekken fan it wurk fan in keunstner in alderaardichst gelokmomintsje is. As it giet om in skilder, byldhouwer, sjonger of in skriuwer, witte dat...
Lees verder

Besprek Recensie: Jaap Krol – De hond die overstak
Dolen in de vaart der volkeren NRC-journaliste Japke-d. Bouma zou een hekel hebben aan Jaap Krols personage Ronald Glashorst, een organisatie-adviseur die zichzelf als 'innerlijke coach' afficheert...
Lees verder