woensdag 16 september 2020

ensafh: Kollum Jan Schokker: Kening ûle

ensafh
Kollum Jan Schokker: Kening ûle
Seach ik dat goed? Siet dêr in hoarnûle krekt boppe my yn 'e beam? Fan de frou hie ik earder op 'e dei de opdracht krige om it gers einlings ris te meanen, mar ik moast earst wat betters dwaan. Nei...
Lees verder

'Bline piano' fan Berend Folkertsma
Op 22-07-20 koene jo 'Wobbelke moat skite' hearre, fan de hast fergetten komponist Berend Folkertsma. Diskear kinne jo harkje nei 'Bline piano' fan deselde komponist. Berend...
Lees verder

Teleks: Einoptreden Waailân: dichters op it eilân
Justerjûn hawwe de dichters harren wurk fan Waailân foardroegen foar it publyk mei it einoptreden yn it wynstille iepenlofteater de Rûnte ûnder in hieltiten tsjuster en moaier wurdende...
Lees verder

Aginda 25-09-20: FreMiBu foar skriuwers en dichters
De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is. Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia. Alle kearen in...
Lees verder

Tom Gauld on how to tell if your cat is interested in your novel – cartoon
Lês en sjoch fierder by The Guardian… Lês fierder
Lees verder

Teleks: Mediahuis nimt útjouwer Fryske kranten oer
De Belgyske útjouwer Mediahuis nimt definityf de NDC Mediagroep oer. NDC is de útjouwer fan ûnder oare de Ljouwerter Krante, it Frysk Deiblêd en in grut tal streekblêden. Ferline wike waard al bekend...
Lees verder

Teleks: Statenfractie FNP pleit voor eerlijkere verdeling van cultuurgelden: 'Oars steane wy hjir in 2024 wer'
De Statenfractie van de FNP wil dat de cultuurgelden voortaan op een eerlijkere en solidaire manier verdeeld worden over het hele land. Dit jaar kwam het overgrote deel van het cultuurgeld in...
Lees verder

Blog Olivier van Renswoude
In bijzonder nieuws is vandaag onthuld dat er aanwijzingen voor leven op Venus zijn ontdekt. Fosfine, een gas dat nauw met leven samenhangt blijkt in grote hoeveelheden voor te komen in de dampkring...
Lees verder

Besprek 'De takomst fan de frisistyk'
Frisisten aller landen, verenigt u! Ik heb boeken gelezen die mij uitbundiger hebben doen kraaien van plezier dan de bundel De takomst fan de frisistyk, die is samengesteld door drie vooraanstaande...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Bedriigjen is terrorisme
Bliuwt nuver, de Tour de France yn dizze tiid fan 't jier. In moaie tour oars, mei in sterk Nederlânsk Jumbo-Visma team. De sprinter fan dy ploech, Dylan Groenewegen, sit thús. Dy wie al net...
Lees verder

Teleks: Lezen en schrijven was wijdverspreid in het oude Israël van 600 v.Chr.
Lezen en schrijven was wijdverspreid in het oude Israël van 600 v.Chr. Rein Brobbel 15 september 2020 Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv (UTA) hebben achttien oude teksten uit 600 v.Chr....
Lees verder

Kollum Aant Mulder: In boartlike kollum
Okkerwyks hearde ik in hiel ferhaal oer 'stoepranden'. Dat hie alles te krijen mei it kampioenskip 'stoepranden', dat Smellingerlân op woansdei 9 septimber organisearre. De gemeente wol bûtendoar...
Lees verder