zondag 6 september 2020

ensafh: Podcast Boekemantsjes: besprek ‘Eigentrieds’ fan Lubbert Jan de Vries

ensafh
Podcast Boekemantsjes: besprek 'Eigentrieds' fan Lubbert Jan de Vries
Yn dizze alderearste ôflevering fan Boekemantsjes besprekke hja de bondel 'Eigentrieds: Outlaw- en Beatpoëzij' dy't gearstald, oerset, yn- en útlaat is troch Lubbert Jan de...
Lees verder

Blog Abe de Vries:
It wurd 'poëzij' komt fan it Grykske 'poiesis' (meitsje, skeppe, foarmje). Dyjinge dy't poëtyske produkten (gedichten) makket (skriuwt), neame wy in dichter (poëet). Is it maklik om gedichten te...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Hûneleafde
Tiisdei wie der in hiel aardich programma op NPO 2. It gong oer hûnen en hoe bysûnder oft se binne. Se lykje mear op ús as wy tinke en de bân tusken hûnen en minsken is unyk. Hûnen meitsje...
Lees verder

Teleks: Feitsma Fûns uteret mei petysje soargen oer takomst Fryske Akademy
It Feitsma Fûns makket him bot soargen oer de maatskiplike takomst fan de Fryske Akademy. It fûns set him yn foar it befoarderjen fan it mûnling en skriftlik gebrûk fan de Frysk taal. Neffens it...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: De minsklike maat
Hoi, ik ha dizze wike sjoen hoe hypokryt de wrâld is. Eins wist ik dat wol, mar dizze wike wie wer in echte wake up call dy't myn gefoel dêroer befêstige. It giet fansels foar in part oer de...
Lees verder

Teleks: Nieuwe bundel van Akke Brouwer heet Pleatspetear
De stichting Historia Doccumensis brengt binnenkort een poëtisch document uit onder de titel 'PLEATSPETEAR'. De bundel is geschreven door dichteres Akke Brouwer uit Hantum en gaat over de...
Lees verder

WH Auden: 'my only duty as a poet is to defend the use of language' – archive, 1970
4 September 1970: Auden discusses his new commonplace book, A Certain World, and the relation between politics and art WH Auden believes A Certain World is the nearest to an autobiography that he...
Lees verder