vrijdag 11 september 2020

ensafh: Teleks: Nije útjefte fan in tiidleas ferhaal

ensafh
Teleks: Nije útjefte fan in tiidleas ferhaal
Dingeman krijt wjukken fan Eppie Dam, dêr't de skriuwer yn 2001 de Simke Kloostermanpriis foar krige, is opnij útjûn. It ferhaal giet oer Dingeman, dy't mei syn mem yn it saaiste hûs fan de stêd...
Lees verder

Teleks: Ljouwert ferjit de Fryske taal by omtinken foar ûnbetûfte skriuwers
Dat net elk yn Ljouwert maklik in Hollânsktalich briefke skriuwt, is in ding dêr't gâns lju gjin aan fan hawwe. De gemeenterie wol dat mear minsken harren dêr rekkenskip fan jouwe. De gemeente hat...
Lees verder

Blog Jaap Slager: "Many people don´t know this but…"
Once upon a time Frisian and English were kin languages. They were spoken along the coasts of the North Sea. Roman historians used to call the latter the Frisian Sea at the time. In the last five...
Lees verder

Aginda 12-09-20: einoptreden Waailân mei dichters fan RIXT en Skylge
… Lês fierder
Lees verder

Teäter fan it werklike libben
Fan 24 augustus ôf oant 1 oktober hâldt Anne Feddema ta yn it Ierske Galway, dat Kulturele Haadstêd is yn 2020. Hy is útnûge om diel te nimmen oan in ynternasjonaal projekt dat Óró hjit en dêr't...
Lees verder

Is there anything more shaming than shelves full of books you will never read?
It is nice to have a wall full of books. Being signallers of great intellectual virtue, bookshelves are enjoying their moment in the sun, choicely lit in the background of a thousand Zoom interviews...
Lees verder

Teleks: Tet Rozendal skriuwt nij teäterstik: "Ik hie net tocht dat ik dit oait wer kinne soe"
Se tocht dat it noait mear wat wurde soe, mar aktrise Tet Rozendal hat wer in teäterstik skreaun. Goed twa jier neidat dúdlik waard dat har probleem grutter wie as allinne in harsenskodding. Sels...
Lees verder

'Alleen op dit eiland kan ik wonen…' Het medicijn tegen Slauerhoffs tomeloze rusteloosheid
  Zijn onblusbare reislust, zijn eeuwige hang naar de verte, ze dreven J.J. Slauerhoff naar alle uithoeken van de aarde. Was er nu echt geen remedie tegen deze nimmer aflatende rusteloosheid?...
Lees verder

Teleks: Durk van der Ploeg: omslaggen part 2
Op 6 septimber is Durk van der Ploeg 90 jier wurden. De skriuwer is al desennia literêr aktyf en hat in grut oeuvre byinoar skreaun. Op hege leeftyd skriuwt er noch altyd en wurdt syn wurk ek noch...
Lees verder