zondag 13 september 2020

Opfrysker

It Nijs
Opfrysker
Lees verder

Jan Schokker: Kening ûle
Kollum Seach ik dat goed? Siet dêr in hoarnûle krekt boppe my yn 'e beam?  Fan de frou hie ik earder op 'e dei de opdracht krige om it gers
Lees verder

Tsjinjend liederskip
Oertinking De oansteande ferkiezingen yn de Feriene Steaten fan Amearika en alles wat der geande is yn Wyt-Ruslân bringe ús tinzen op de fraach wat liederskip ynhâldt. Lieding jaan kin
Lees verder

Frâns Kuipers: Trijetalich ûnderwiis nedich foar fuortbestean fan it Frysk
Kollum It giet poerbest mei it Frysk, blykt út de Taalatlas 2020. Tachtich persint fan de 6500 dielnimmers oan de dy 'taalhifking' binne it Frysk machtich, fine se sels. Se kinne
Lees verder

Europeeske kommisje: Ljouwert tige ynnovatyf, mar net Capital of Innovation 2020
Ljouwert sleept net de titel European Capital of Innovation yn 'e wacht, mar heart wol by de top tolve fan ynnovatyfste stêden fan 2020 yn Europa. Dat makke de Europeeske
Lees verder

Frysktalich muzikaal stik 'Rjocht yn 't hert'
De tafel is kreas klearmakke, de kearsen baarne, de keamer is smûk en it hûs oprêden. It wurdt Irene Dorée har lêste jûn en dy moat bysûnder wêze. Har favorite
Lees verder

Oplossingen finansjele ôffaller It Hearrenfean
Yn opdracht fan de gemeenteried It Hearrenfean hat it kolleezje fan B&W ûndersocht hoe't de finansjele ôffaller dêr't wy op 30 augustus oer berjochten (hjir) oplost wurde kin. It kolleezje
Lees verder

Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 4 oant en mei 10 septimber 2020
Nei twa wiken fan minder besmettingen mei it koroanafirus is yn de ôfrûne wike wer by mear ynwenners fan Fryslân besmetting fêssteld. Sûnt 4 septimber testen 37 minsken posityf, 9
Lees verder