donderdag 8 oktober 2020

‘Bioskoopbesite driget út te stjerren’

It Nijs
'Bioskoopbesite driget út te stjerren'
Troch de twadde koroanaweach binne hieltyd mear films opnij útsteld. De premjêre fan Wonder Woman is al trije kear opskood en de regisseur fan de film, Patty Jenkins, is bang
Lees verder

De Fryske flochster: Jennifer to the Max (#4)
Lees verder

Skriezen bedrige troch oanlis fleanfjild Lissabon
Ynstjoerd Yn Portugal driget in natuerramp foar ús skriezen. Dy binne, op wei fan Afrika nei harren briedgebieten yn noardliker streken, wend om op te fetsjen yn de rysfjilden by
Lees verder

Stân fan saken rjochtsaak tsjin Waadhoeke
Ynstjoerd Lykas bekend fier ik (mei help fan de Fryske Topografyske Wurkgroep) in rjochtsaak tsjin de gemeente Waadhoeke, omdat dy fúzjegemeente wegeret om yn it eardere Frjentsjerteradiel...
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

It risiko fan tefolle twaddetaalpraters
Talen dy't as memmetaal súntsjes efterútbuorkje, kinne bytiden wer opfleurje troch entûsjaste minsken dy't dy taal op skoalle of op kursus leare. Gjin niget dat gâns taalbewegings, lykas...
Lees verder

Plombrief foar Jangerben Mulder
Jangerben Mulder fan Nijhoarne hat fan de Ried fan de Fryske Beweging in saneamde 'plombrief' krigen. Dy stjoert de beweging regelmjittich nei persoanen of ynstânsjes dy't it Frysk...
Lees verder

Ynformaasje Nederlânske oerheid doocht net: wy meie wol sûnder test of karantêne nei East-Fryslân ta
Neffens it Nederlânske Ministearje fan útlânske saken meie ynwenners fan Fryslân net langer samar nei Dútslân ta. Op it webstee fan it ministearje stiet: "Als u uit de Nederlandse provincies
Lees verder