zondag 4 oktober 2020

ensafh: Kollum Martsje de Jong: Myn hertetaal: it Frysk

ensafh
Kollum Martsje de Jong: Myn hertetaal: it Frysk
Wy litte ús taal fertoarkje. Dat witte wy al lang, want dêr wurkje wy allegear oan mei. Ik ek, want ik ferbrek my ek gau ris. As in oar Nederlânsk praat, skeakelje ik sûnder erch oer. Soks mei noch...
Lees verder

Aginda 23-10-20: Dichtdiner lânskipsleafde
Dichtdiner lânskipsleafde Ljouwert City of Literature organisearret op freed 23 oktober op 'e nij in yntym dichtdiner. Fjouwer skriuwers/dichters mei hert foar it lânskip steane sintraal. Yn...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Leafde op de White Ciffs of Dover
Stadich kleurje de beammen harren yn de hjerstkreaasjes. De tiid dat der wer modder op de dyk leit omdat der earpels en mais fan it lân helle wurdt. As je op de A7 rjochting Grins ride, sjogge je de...
Lees verder

Blog Wiep Koehoorn: De vreemdeling heilig verklaard
De eerste Friese pelgrim De oorsprong van het Jabikspaad ligt in de geschiedenis van één van de eerste boetelingen die vanuit Fryslân op pelgrimstocht werden gestuurd. De abt 'Freark van Hallum'...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Mindert Wijnstra wegraekt.
Eregister is mien goeie en aorige kollega schriever/verhaelevertelder Mindert Wijnstra in zien woonplak Warns wegraekt. Vandaege kwam de rouwkaorte mit de volgende mooie tekst op 'e veurkaant: Der is...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Vrouw en vrij
Ik krige ferline wike in tillefoantsje fan psycho- en mindfulnessterapeut Liesbeth de Wilde nei oanlieding fan de kollum 'Skamje dy net foar dyn lippen'. Dy kollum gong ûnder oare oer de...
Lees verder