woensdag 14 oktober 2020

ensafh: Signalementen Tijdschrift Terras oktober 2020

ensafh
Signalementen Tijdschrift Terras oktober 2020
Hans Joachim Schädlich – Felix & Felka Tomoka Shibasaki – Lentetuin Ingeborg Bachmann – Oorlogsdagboek, met brieven van Jack Hamesh Sam Shepard – The One Inside | Die Vanbinnen Eduardo...
Lees verder

Teleks: Frysk Museum siket ferhalen oer oarloch en frijheid
Om de útstalling Each yn each mei oarloch wat mear glâns te jaan, organisearret it Frysk Museum fjouwer temamiddeis dêr't besikers harren ferhaal oer oarloch of frijheid op fêstlizze litte kinne yn...
Lees verder

Teleks: De Taalkampanje dendert deur
De taalkampanje in gemeente Waddenhoek is nou drie weken onderweegs. En wij mâge wel sêge dat 't 'n súkses is. D'r wort feul andacht geven an deuze kampanje en de leden fan 't gemeentlik taalplatform...
Lees verder

Sonnettengenerator
In 1961, toen er nog geen internet bestond, maakte Raymond Queneau Cent mille milliards de poèmes, een boek met allerlei strookjes. Op ieder strookje stond een dichtregel, zodat je met die strookjes...
Lees verder

Teleks: Koroana leveret projekt op mei Frysk ferhaal HaverSchmidt
Takom jier ferskynt in nij boek oer de njoggentjinde-iuwske dominy François HaverSchmidt, lanlik bekend ûnder syn dichtersnamme Piet Paaltjens. It is de opmjitte nei in kultuerprojekt yn 2022 mei...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: In mearderheid fan folsleine idioaten
De minske fan tsjinwurdich is in nei syn aard egoïstysk en bûtengewoan aaklik skepsel. Dat is it oerhearskjende byld as jo deistich it nijs folgje, meidraaie yn de prestaasjemaatskippij en geregeld...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Pompe of fersûpe
It ir. D.F. Woudagemaal bestiet yn in suterige wike mei hurde wyn en stjalperige reinbuien hûndert jier. Dat jubileum koe net yn in moaiere wike falle. Sok waar heart by sa'n stoomgemaal. As it sa...
Lees verder

Poëzij Abe de Vries: Ingeltsjes
    In dreech boek bin ik foar myn goede freonen. Myn eigen bern werkent myn hân net mear. In stiller teken kaam in kear te freegjen wêr't de wurden bleaunen. Lês fierder by Abe de...
Lees verder

Blog Henk van der Veer: Gelukkech binne der dan nòch altyd Ensafh en de Moanne
Foar al dy lui dy't ut nyt weten, ut binne de namen fan de twee tydskriften dy't ik graach leze mach. En dat kan ik wel brúke in dizze corona-tiid. Was fanmiddach in ut sentrum fan...
Lees verder

It famke
Syds Wiersma draacht it gedicht 'It famke' foar. Foar dit fers hat Wiersma ien fan de Rely Jorritsmaprizen 2020 krigen. 'It famke' is nei te lêzen yn it spesjale Rely...
Lees verder

Teleks: Filmke by 'Leafdesfertriet yn in pak molke'
Geart Tigchelaar hat in filmke makke by syn gedicht 'Leafdesfertriet yn in pak molke' út syn nijste bondel 'Ommers'. … Lês fierder
Lees verder