vrijdag 30 oktober 2020

ensafh: Teleks: Bartlehiemske brouwers earje Fryske folksheld op syn 500ste stjerde

ensafh
Teleks: Bartlehiemske brouwers earje Fryske folksheld op syn 500ste stjerde
Ferdivedaasje mei it 'moardmystery' fan Grutte Pier Folksheld en frijheidsstrider Grutte Pier libbet ek yn 'e 21ste iuw troch yn it kollektive bewustwêzen fan de Fryske kultuer. Op syn 500ste...
Lees verder

"Arthur Rimbaud" [a prose poem by Robert Fernandez]
A poet sobers up. A seer sits up. Sees a literary establishment. A mother. An order seamless as glass. Sees his enemy and says: let's be honest. Says to the child: let's be honest. Let's act like...
Lees verder

Houten Klaas: 'Douwe Tamminga fertelt'
Net in soad minsken witte noch fan it bestean fan 'Houten Klaas', de Ljouwerter band om Klaas Tamminga hinne, dy't al op syn 27e ferstoar by in ferkearsûngemak. Wy prate oer begjin...
Lees verder

Teleks: Abel Darwinkel nij haad Stellingwarver Schrieversronte
Abel Darwinkel fan Appelskea wurdt de nije direkteur fan de Stellingwarver Schrieversronte, de organisaasje dy't opkomt foar it Stellingwerfsk. Darwinkel folget Sietske Bloemhoff op, dy't 35 jier...
Lees verder

Teleks: Legendary Paris bookshop Shakespeare and Company begs for help in pandemic
One of the world's most iconic bookshops, Shakespeare and Company, has appealed to its customers for help as it is struggling, with sales that are down almost 80% since March. The celebrated...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Sigrid is by Rixt
In grapke foar ús mem, want myn suske hjit Rixt. Ik sit gewoan thús. Mar ik sit no ek by Rixt, en dan bedoel ik fansels it dichterskollektyf. In soarte Skriuwersboun, mar dan oars. Fanwege dat...
Lees verder

Besprek Sipke de Schiffart: 'Sjappy'
In 2012 debuteerde Sipke de Schiffart (1959) in boekvorm met de Friese verhalenbundel Wat it is om bang te wêzen. De hoofdpersonen in de meeste verhalen waren gefrustreerde mannen die tevergeefs...
Lees verder