vrijdag 9 oktober 2020

ensafh: Teleks: Mei ynter-Fryske app makliker mei Friezen oer de grins kommunisearje

ensafh
Teleks: Mei ynter-Fryske app makliker mei Friezen oer de grins kommunisearje
Neist it Frysk dat we hjir yn Fryslân prate, wurdt der ek Frysk praat yn de gebieten Noard- en East-Fryslân yn Dútslân. Mei de nije ynter-Fryske app 'Interfrisian Keyboard' is it makliker...
Lees verder

Kollum Eelke Lok: Wane
Ik ha hiel faak omtoarke yn de Alde Feanen. Neffens de webside fan Merk Fryslân hie ik my dan wane moatten yn de Amazone, de rivier dy't fan Peru nei Brazilië rint. Ik ha dat nea dien. Ik ha my altyd...
Lees verder

Net nei Fryslân ta
Skriuw dy kollum no, seit de grutte dichter Knilles yn in lyts mailtsje. Jawis, dy kollum, dy moast ek noch. Dêr bin ik oars ek wolris let mei, dat de redaksje fan Ensafh sil dêr wol neat efter sykje...
Lees verder

Teleks: Amerikaanse dichteres Louise Glück wint Nobelprijs voor de literatuur
De prestigieuze Nobelprijs voor de Literatuur is dit jaar gewonnen door de Amerikaanse dichteres Louise Glück (77). Ze is in New York geboren en publiceert sinds eind jaren zestig...
Lees verder

Explore 175 Years of Words in Scientific American
We invite you to dive in and explore a database of words that appeared prominently in the print history of Scientific American. Below, each year of that history is represented by a single word, which...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: gedicht over een schoele
Een beleidsadviseur van de gemiente West-Stellingwarf vreug me a'k ooit een gedicht over een schoele maekt hadde. Now, neffens mi'j mar ien keer. Dat ik hebbe heur et gedicht Oolde schoele uut De...
Lees verder