vrijdag 23 oktober 2020

ensafh: Teleks: Twadde moannegedicht fan Anne Heegstra by RIXT

ensafh
Teleks: Twadde moannegedicht fan Anne Heegstra by RIXT
'headamskampen' is Anne Heegstra har twadde moannegedicht fan oktober by RIXT. headamskampen yn prikeljend froastwaar omtrint op in flueske sette er wisse slaggen seker, om't er wist fan feart...
Lees verder

Teleks: Studinten meitsje harren soargen oer Fryske Akademy
It kiezen fan in spesjalisaasje Frysk wurdt foar studinten hieltyd minder oanloklik, as de organisaasje by de Fryske Akademy yn Ljouwert net op oarder is. Dat opmerklike lûd komt fan twa studinten...
Lees verder

Teleks: Ferhalewedstriid En doe?
Yn 2021 ferskynt in spesjale útjefte fan it tydskrift Heit&Mem: de Pake&Beppe! Do (oant 12 jier) kinst meidwaan troch sels in ferhaal te skriuwen, it favorite resept mei ferhaal te dielen of...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: In sonnet
    It hat der west Hjerst is in sonnet yn de kleurklank Lês en sjoch fierder by Wobbe Atsma… Lês fierder
Lees verder

Relytivisme
'Do wurdst hieltyd negativer,' sei de frou in skoft lyn tsjin my. Dêr sit ik wakker mei, want hoe kin soks? No't har oanmerking in setsje tusken ús yn leit te protteljen, liket it wol oft elkenien...
Lees verder

Teleks: Duitse schrijvers nemen het op voor Monika Maron
Verschillende Duitse schrijvers en journalisten hebben kritiek op de beslissing van uitgever S. Fischer om geen boeken van Monika Maron (1941) meer uit te geven. Aanleiding voor de recente breuk is...
Lees verder

Teleks: Literaturgeschichte: Eine Frau schrieb einen der ältesten Texte
Einer der ältesten Texte der Weltliteratur stammt nach neuen Forschungsergebnissen Münchner Wissenschaftler sehr wahrscheinlich nicht von einem Mann, sondern von einer Frau. „Für Fachleute ist das...
Lees verder