woensdag 7 oktober 2020

ensafh: Thuis – Over de recente poëzie in Groot-Britannië

ensafh
Thuis – Over de recente poëzie in Groot-Britannië
Wijlen Renato Poggioli begon een essay over 'Poëtica en metriek' met de volgende relevante stelling: Literatuuronderzoekers hebben onvoldoende rekening gehouden met de complexe verhouding tussen...
Lees verder

Fideobesprek 'Ommers' fan Geart Tigchelaar
Gerard Slagchter kart 'Ommers' (Hispel 2020) fan Geart Tigchelaar … Lês fierder
Lees verder

Rely Jorritsmapriisútrikking 3 oktober 2020 yn it Stedhûs te Ljouwert
It stedhûs dêr't de Rely Jorritsmapriisútrikking dy't jier plak hie. Fanwegen de koroanamaatregels wie it barren om de útrikking fan 'e Rely Jorritsmaprizen hinne frijwat sober. Sadwaande wie it...
Lees verder

Blog Klaas van der Hoek: Poste restante XXXI
'Oranjewoud-Heerenveen.' (m.û.), ±1901–1902. Kleurelitografy en ljochtdruk, 91×140 mm. Utjûn troch de Heerenveensche Boek- en Kunsthandel, It Hearrenfean. Printe troch Knackstedt & Näther,...
Lees verder

Teleks: 'It arkje' poëzij Geart Tigchelaar op RIXT
Geart Tigchelaar: It fers 'it arkje' is ûntstien yn 'e wike dat Dichterskollektyf RIXT dêr siet foar it projekt 'Rigel fan Rink'. it arkje ferhalen binne ferhalen dy't ferteld wurde net om út te...
Lees verder

Teleks: Nobel prize for literature tipped to make safe pick after years of scandal
Having been postponed in 2018, last year's return drew heavy fire for the selection of Peter Handke, so experts expect a cautious choice this week Jamaica Kincaid and Anne Carson have been tipped as...
Lees verder

Teleks: Elmar Kuiper 'Ik fielde my suver besmet'
De gemeente Leeuwarden verplichtte vrijdag het dragen van mondkapjes in het gemeentehuis, het stadhuis en het HCL, maar maakte binnen een dag al een uitzondering op die regel. Op zaterdag bleek de...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Ien deameitsje mei in blide mosk
Spoonerisme is it ferdraaien fan letters, wurdlidden of wurden yn sinnen. Sa ûntstean faak komyske, iroanyske of betiizjende effekten. Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Kollum Aant Mulder: It draait wer út op stront
'It draait wer út op stront', song Rients Gratema. Dêr moast ik oan tinke, no't de kranten wer fol steane fan it 'mestplan' fan minister Carola Schouten. Guon boeren moatte der no al neat fan ha,...
Lees verder

Teleks: Uitspraak 'Bildts sechy' valt niet goed in taalcampagne
Bijna geen Bilkert gebruikt het en toch kwam de uitspraak 'Skite in 'n kedootsy' terecht in een taalcampagne van de gemeente Waadhoeke. Een spreuk, 'sechy' op z'n Bildts, bedoeld om de Bildtse taal...
Lees verder