dinsdag 27 oktober 2020

Fryske Rie: Útnûging Ynterfryske frouljusmoeting

Útnûging Ynterfryske frouljusmoeting
Ynterfryske frouljusmoeting 9 o/m 11 septimber 2020   yn Noard-Fryslân (Sleeswyk-Holstein, Dsl.) yn gearwurking mei de Ynterfryske Rie Utnûging frouljusmoeting 2020 Achte froulju, De Ynterfryke Rie is in gearwurkingsferbân fan trije Fryslannen, resp. fan de trije seksjes dêrfan yn West, East … Lees verder
Lees verder

Ferslach frouljusmoeting
Fan 9 oant 11 septimber 2020 wie de twajierlijkse frouljusmoeting. Sektion Nord hie in moai programma gearstald, dat is ek werom te finen op dit webstek. It is in nuver jier fanwege it koroanafirus en sadwaande koene der gjin froulju … Continue reading
Lees verder