zondag 25 oktober 2020

Opfrysker

It Nijs
Opfrysker
Lees verder

Simone Djurrema: Wat in guod
Kollum It is bekend dat minsken in protte dingen sammelje. De iene wat mear as de oare. Sommige minsken hawwe in sykte, dat binne hoarders, dy hamsterje en hawwe it
Lees verder

Moederaasje
Oertinking Wurkje oan in duorsume wrâld fan leafde, rjochtfeardichheid, frede en barmhertichheid jout hoop. Netsjinsteande de tsjinslaggen en pleagen dy't ús allegear teisterje, sawol hjoed-de-dei as...
Lees verder

Hawwe jimme der wol om tocht?
Lees verder

Hege ekstra kosten riedsgearkomsten yn koroanatiid
Troch de koroanakrisis makket ien op de fiif grutte gemeenten ekstra kosten foar it hâlden fan riedsgearkomsten. Fan alle grutte gemeenten spant Leien de kroan: foar sân gearkomsten luts de
Lees verder

Alde
Lees verder

Jiersferslach Ried Fryske Beweging wurdt sûnder folsleine bestjoersgearskomste fêststeld
It jierferslach fan de Ried fan de Fryske Beweging wurdt ornaris yn in jiergearkomste mei fertsjintwurdigers fan oansletten organisaasjes (ek wol de Grutte Ried neamd) yn maaie fêststeld. Omreden fan
Lees verder

Al 120 natuerfreonlike lânbouprojekten yn Fryslân
Fryslân brûst fan de ekperimentele projekten foar natuerynklusive lânbou, in ekonomysk en ekologysk rindabel lânbousysteem yn lykwicht mei natuer, lânskip en leefomjouwing. De provinsje stimulearret...
Lees verder