vrijdag 2 oktober 2020

Torra sprekt Katalaansk parlemint noch in kear ta

It Nijs
Torra sprekt Katalaansk parlemint noch in kear ta
Hoewol't er net langer presidint is en gjin offisjele funksjes mear ferfolje mei, hat Joaquim Torra woansdei dochs it Katalaanske parlemint tasprutsen. Hy die dat op útnûging fan de...
Lees verder

Wa mei út namme fan de Sorben prate?
De Sorben yn East-Dútslân binne it der net oer iens wa't har no echt fertsjintwurdiget. Oan 'e iene kant stiet de feriening Domowina, dy't seit de tradisjonele fertsjintwurdiger fan...
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Freed net min
DE JOUWER – It wie tongersdei yn Fryslân noch lang drûch mar lang om let waard het dochs wiet. Foar freed sjocht it waar der net al te min út.
Lees verder

Goed 1,2 miljoen euro foar ynnovaasje MKB
Undernimmers en organisaasjes kinne in bydrage oanfreegje foar it ûntwikkeljen, leverjen of ynvestearjen yn in ynnovatyf projekt. Nei de regelingen foar opliedingen, staazjes en de maatskiplike...
Lees verder

Oantal Frysk-readbûnte kij wint stadichoan
It oantal Frysk-readbûnte kij wint stadichoan. Wiene der by it stamboek yn 1997 noch mar 17 fan registrearre, yn 2014 wiene dat der goed 600 (mei in dip nei de
Lees verder

Tredde module natuerynrjochting Alddjip oerdroegen
Sa'n 39 bunder grûn by de beek Alddjip lâns is ynrjochte foar Natuernetwurk Nederlân. Op tongersdei 1 oktober droegen deputearre Douwe Hoogland en Tineke Jagersma (foarsitter gebietskommisje...
Lees verder

De Fryske flochster: Jennifer to the Max (#0)
Sjoch fan takom wike ôf alle wurkdagen nei De Fryske flochster: Jennifer to the Max!
Lees verder