zondag 11 oktober 2020

Wichtige Britske priis foar Theunis Piersma

It Nijs
Wichtige Britske priis foar Theunis Piersma
Theunis Piersma hat de Goldman Salvinpriis wûn. De biolooch en heechlearaar fan Gaast krijt de priis fanwegen syn wichtige bydragen oan de ornitology, de wittenskiplike stúdzje fan fûgels. De Britske
Lees verder

De net-beminde minske
Oertinking Okkerdeis lies ik opnij it boek De frustratieneurose, dêr't yn 1998 de sânde printinge fan útkaam. De earste printinge wie fan 1962, dat it mei mei rjocht in klassiker
Lees verder

Twa winners Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer
Dit jier hat de Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer twa winners: Energie Kenniscentrum Leeuwarden en in wente yn Aldemardum. Beide prizen waarden yn it Crystalic Business Park yn Ljouwert troch
Lees verder

Bernewurkateliers 17e-iuwsk portret yn it Prinsessehôf
Yn 'e hjerstfakânsje binne der yn it Prinsessehôf alle dagen aardige, fergeze wurkateliers foar bern. Hja meitsje in 17e-iuwsk kostúm fan gerdinen, karton of sammele materialen. Under lieding fan...
Lees verder

Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 2 oant en mei 8 oktober 2020
Opnij is it tal koroanabesmettingen in Fryslân fiks omheech gien: 665 tsjin 513 de wyks dêrfoar. Hoewol't it om in rekôr gie, wie it foar it earst nei trije wike
Lees verder

Twitter skerpet belied tsjin sabeare nijs presidintsferkiezings oan
Twitter sil de fersprieding fan sabeare nijs oer de Amerikaanske presidintsferkiezings hurder oanpakke. It wurdt brûkers tydlik lestiger makke om berjochten mei sabeare nijs firaal gean te litten....
Lees verder

Alde
Lees verder

Frysktalich muzikaal stik 'Rjocht yn 't hert'
De tafel is kreas klearmakke, de kearsen baarne, de keamer is smûk en it hûs oprêden. It wurdt Irene Dorée har lêste jûn en dy moat bysûnder wêze. Har favorite
Lees verder