woensdag 18 november 2020

ensafh: foar Fang

ensafh
foar Fang
                                                         foar Fang Trene op maandachmòrren over de eeuwenouwe Groëne Dyk klinkt ut sompege gelúd fan kleurege spòrtskoënen...
Lees verder

The Hidden Law
Nijsgjirrige side mei Nederlânsktalige poëzijoersettings út de wrâldliteratuer: The Hidden Law Poëzievertalingen met beknopte literatuurhistorische toelichting, gedichten, bespiegelingen.…...
Lees verder

Teleks: De fernijde Praat mar Frysk-app: altyd in Frysk wurdboek by dy!
De fernijde Praat mar Frysk-app bestiet út in superhandich wurdboek Nederlânsk-Frysk, Frysk-Nederlânsk, sa makkest nea wer in flater! Wolst dyn Frysk byspikerje of fynst it aardich om in Fryske...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Waor hebben meensken aenlik verstaand veur kregen?
Et virus zit nog zes tot acht weken in mien bloed. Mar ik kan now zels gieniene meer besmetten. Ik moet trouwens niet daenken da'k now zels imuum bin, dat is niet zo. Ik bin dus vandaege mit een...
Lees verder

Aginda 20-11-20: Presintaasje Presintaasje dichtbondel en blomlêzing Abe de Vries
Abe de Vries is in produktyf skriuwer en sa kin Utjouwery DeRyp twa boeken tagelyk presintearje dêr't dizze skriuwer by belutsen is. De earste is De Vries syn tsiende dichtbondel, Blaumelly, en de...
Lees verder

Teleks: Kneppelfreed: Waarom Fries wel een rijkstaal is en Limburgs niet
Maar waarom hebben het Limburgs en het Fries eigenlijk niet dezelfde status? In dit artikel zal hier antwoord op worden gegeven. Eerst zal kort worden ingegaan op het onderscheid tussen taal en...
Lees verder

The Writer's First Line Generator
The Writer's First Line Generator will create an intriguing opening for your novel or short story. These first lines are inspired by analysis of some classic openers. There is a formula to...
Lees verder

Teleks: Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja komt met tbs-poëzie
Van Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja verschijnt 10 december een bundel gedichten over leven met TBS, Springtij . De gedichten zijn geschreven na gesprekken met tbs'ers en hun behandelaars over...
Lees verder

Poëzij Abe de Vries: Us Abe
    Us Abe Wa't de bêste wie? Moat dat noch frege? Draaie, koppe, kappe, 't lear leit dea; fan himsels net swetse, skynbewege – mei syn namme komt safolle mear.   Lês fierder...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Friezebloed
Omdat it Noordelijk Film Festival net trochgean koe, stjoerde Omrop Fryslân trije films mei in fokus op it Noarden út. Foarige wike woansdei wie dat Sami Blood fan regisseur Amanda Kernell. In...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Damp waar
Wy reitsje der al wat oan wend, by weagen wurdt ús wrâld lytser. Mei dy weagen doel ik fansels op koroana of COVID-19, dêr't no elkenien it oer hat. Dat de wrâld lytser wurdt, jildt benammen foar...
Lees verder