woensdag 25 november 2020

ensafh: Teleks: PODCAST Boekekast #3: ‘It moaiste’, in ferhaal fan Piter Boersma

ensafh
Teleks: PODCAST Boekekast #3: 'It moaiste', in ferhaal fan Piter Boersma
De moaiste Fryske ferhalen yn de tsjusterste en koartste dagen hearst yn de podcast Boekekast fan 'Boeken fan Fryslân' en Omrop Fryslân. Acht Fryske skriuwers ha spesjaal in ferhaal...
Lees verder

Teleks: 100 Notable Books of 2020
The year's notable fiction, poetry and nonfiction, selected by the editors of The New York Times Book Review Lês fierder by The New York Times… Lês fierder
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Vannaacht gruwelik droomd
22 november – 17.00 – Ik hebbe vannaacht gruwelik droomd. De dood was slim dichtebi'j, za'k mar zeggen. Doe 'k om goed acht ure wakker scheut, duurde et even veurda'k in de gaten hadde dat et mar een...
Lees verder

Teleks: Befrijing yn de Fryske literatuer: filmmateriaal
Hjoed in spesjale bydrage yn it dossier oer Befrijing yn de Fryske literatuer. It Frysk Film Argyf hat in kompilaasje oan bylden makke oer de Nederlânske oanwêzichheid yn wat doe Nederlânsk-Ynje wie...
Lees verder

Teleks: Koade read: fjouwer Frysksinnige toppers op 'e wip
Net elk hat it al yn 't snotsje, mar de kommende twa, trije jier komt it derop oan wat de Frysktalige kultuer oanbelanget. Leafst fjouwer kaaiposysjes yn de Fryske kulturele ynfrastruktuer moatte in...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: 2.000 kilo ûnwennigens
Somtiden is der in programma dat stúmjende presidinten, lekkende advokaten en miljoenen faksinaasjes nei de eftergrûn kringt. Sa'n programma kaam ôfrûne wike foarby, de dokumintêre 'Bart...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: In skoech en in kearske
As ik de lêste moannen fan it jier ferlykje mei dyselde moannen yn myn jongesjierren, dan binne der mear ferskillen as oerienkomsten. It liket wol oft neat gelyk bliuwt. Ik bedoel dan benammen de...
Lees verder

Teleks: Lêzing Goffe Jensma by de oanbieding fan 'Waling Dykstra Folksskriuwer'
Waling Dykstra syn betsjutting yn de hjoeddeiske literatuer, útropteken, sei Hille Faber, doe't ik him frege, wat er woe dat ik wat oer sizze soe. Bêst, sei ik, ik kin it knippe sa't je it krije...
Lees verder

Winkelplein
De man hie in kreas learen jek oan en in brune 'newsboy-cap' op 'e holle. In pensionado, mar noch net sa lang, skatte ik yn. Hy hie it mar dreech mei it winkelkarke, it iene...
Lees verder