zondag 1 november 2020

ensafh: Teleks: provinsje lilk oer eask by festivalsubsydzjes ryk

ensafh
Teleks: provinsje lilk oer eask by festivalsubsydzjes ryk
De provincie Fryslân is niet te spreken over de wijze waarop het rijk via het Fonds Podiumkunsten cultuursubsidies verdeelt. Gedeputeerde Sietske Poepjes zegt dat regionale overheden door het fonds...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: Samhain
Moarn is it alwer de lêste dei fan oktober en op dizze dei fierden de Kelten Samhain. It skynt ien fan de âldste feesten te wêzen dy't troch ferskate kultueren fierd waard om in healjier...
Lees verder

Blog Koos Tiemersma: Lytserop
Dizze column soe oer Toon Hermans, Wim Sonneveld en Wim Kan gean kinne. Of, om it wat mear literêr te hâlden, oer Gerard Reve, Harry Mulisch en Willem Frederik Hermans. Allegear mis. Nee, ik woe it...
Lees verder

The Very French Fight Over Reuniting Rimbaud and Verlaine in the Pantheon
Obsessing as so many are on the small niceties of American politics—i.e., the final confrontation between the forces of light and darkness on which all of humanity's future depends—let us spare a...
Lees verder

'All Hallows' fan Louise Glück
    Even now this landscape is assembling. The hills darken. The oxen sleep in their blue yoke, the fields having been picked clean, the sheaves bound evenly and piled at the...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Het Grotere Maatschappelijke Belang
Wy libje yn aparte tiden. De komplotten fleane jo om de earen, mar wat is no wier? Ik besykje my mar ta de feiten te beheinen en dy binne al konfrontearjend genôch. In pear foarbylden: Yn it foarste...
Lees verder

Komplottinkers tink derom
Juster rûn ik nei 'Say Cheese' hahaha, op 'e Tynjedyk yn Ljouwert, de tsiis is dêr in stik goedkeaper as earne oars. In kilo âld of jong belegen ensfh. is € 5,90. Dat is...
Lees verder