vrijdag 27 november 2020

ensafh: Teleks: Tsjisse Hettema bêste oersetting Rollling Stones

ensafh
Teleks: Tsjisse Hettema bêste oersetting Rollling Stones
De Ljouwerter Krante hie in oprop dien om ferskes fan The Rolling Stones oer te setten nei it Frysk. Under lieding fan Hein Jaap Hilarides hat de sjuery de bêste útkeazen: Ljochtmoanne Waar, de...
Lees verder

Blog Henk van der Veer: In ut Swetshòk fan Gjalt
24 november om 18:55 Fanmiddach tegare met Tom Coehoorn bij Gjalt de Groot weest, únike ferhaleferteller dy't un 3 km onder Holwert woant. In Gjalt syn Swetshòk mochten we naar syn 'smûke ferhalen'...
Lees verder

Pier Boorsma: Foar memmetaal is gjin substitút
Op 5 july l.l. stie yn 'e Ljouwerter Krante dat in Klaas van Tempel yn 'e oarloch it kamp oerlibbe hie troch syn tinzen oan 'e famylje en oan Fryslân. It tinken oan de taal, de kultuer en it lânskip,...
Lees verder

Teleks: By Rotterdam waard eartiids Frysk praat
Doe't taalkundige Peter-Alexander Kerkhof in moannemannich ferlyn syn bekende fideo yn midiuwsk Nederlânsk online sette, kaam dêr op it Frysktalige ynternet fuort in protte krityk op. De tekst yn 'e...
Lees verder

Wat kun je leren van dichter en docent Tsead Bruinja? (2)
Tsead Bruinja (Rinsumageest, 1974) is dichter en woonachtig te Amsterdam. In 2019 en 2020 is hij Dichter des Vaderlands van Nederland. Vanaf 2012 is Bruinja werkzaam als docent aan de opleiding...
Lees verder

Blog Jaap Slager: De wrâld is goed…
Ik ken dat bedêste glimke, realisearje ik my, hoenear't ik sa'n út 'e macht woeksen jonge sjuch, bygelyks by in talintejacht op it tillefyzje nei't er syn keunstke fertoand hat. Ik ken dat glimke fan...
Lees verder