zondag 22 november 2020

Feroarjende tiden (proazagedicht)

It Nijs
Feroarjende tiden (proazagedicht)
April 1945 We sieten yn 'e ûnderwâl, myn buorfamke en ik. Yn 'e sinne, út 'e wyn. We fisken op stikelbearskes en hienen it nei 't sin. Wy skrokken fan
Lees verder

Nij berneboek 'Jou my de romte!' bringt freonskip fierder
It earste eksimplaar fan it nije berneboek Jou my de romte! is freed 20 novimber oanbean oan learlingen fan mienskipsskoalle 'Bloei' yn Terherne. Earder waard dêr ek it bybehearrende...
Lees verder

Seespegelstiging better yn kaart mei nije satellyt Sentinel-6
ESA lansearret sneon 21 novimber yn Kalifornië de nije ierdeobservaasjesatellyt Sentinel-6 Michael Freilich. De satellyt is fan krusjaal belang foar it wrâldwide ûndersyk nei klimaatferoaring en sil...
Lees verder

Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 13 oant en mei 19 novimber 2020
Mocht it tal besmettingen de lêste wiken hieltyd sakje, de ôfrûne wike gie it wer omheech: 720, in fearn mear as in wike earder. It naam yn de hiele provinsje
Lees verder

Test: binne jo nijmoadrich of âldfrinzich?
Folgje jo yn alles de moade, roppe jo hieltyd tsjin oaren dat wat hja sizze of dogge "echt net mear kin" en sjogge oaren nei jo as se witte wolle
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Simone Djurrema: Bytsje ferlern…
Kollum Ik hie him hast oer de holle sjoen, as in reklamefolder lei er tusken wat oare post op 'e keukentafel en doe't ik de boel opromje soe, seach it
Lees verder

In bult minske-aksje is om 'e nocht
Oertinking In beafeartsliet. Fan Salomo. As de Heare it hûs net bout, om 'e nocht wurkje de bouwers deroan; as de Heare de stêd net hoedet, om 'e nocht is
Lees verder