dinsdag 3 november 2020

Fjouwer deaden by oanslach Wenen

It Nijs
Fjouwer deaden by oanslach Wenen
By in terreuroanslach justerjûn yn Wenen binne fjouwer boargers dearekke, twa froulju en twa manlju. Fyftjin minsken binne ferwûne rekke. Dat hat de minister fan Binnenlânske Saken Nehammer...
Lees verder

Us Abe
Ynstjoerd Yn de Ljouwerter Krante fan 13 oktober komt in ûndersyk oan 'e oarder fan Nino Wilkes nei syn pake, de fuotballer Faas Wilkes. In botte objektive yndruk makket dat
Lees verder

Kreaze klean foar learlingen aansen ferplichte by online-ûnderwiis
Learlingen dy't troch de koroanaregels net op skoalle leskrije, mar thús efter it skerm wei de lessen folgje, sitte der bytiden wol hiel húslik by. It is gjin útsûndering dat
Lees verder

Fideo: Geart Tigchelaar besprekt nije bondel Elmar Kuiper
Lees verder

FNP tsjin CDA-plan om Frysk yn grûnwet op te nimmen
De posysje fan it Frysk moat regele wurde yn it Statút foar it Keninkryk. Mei dat foarstel komt de Steatefraksje fan de FNP. Guon partijen yn oanrin nei de ferkiezingen
Lees verder

Fideo: juffen en masters op kursus om bettere lessen Frysk te jaan
Lees verder

Skoalle yn gefaar nei ynternetstokelderij fan learlingen tsjin spotprint
Op it Emmauskolleezje hong in spotprint fan Joep Bertrams, makke nei oanlieding fan de moard op de redaksje fan it tydskrift Charlie Hebdo yn 2015. Dy wie besprutsen yn it ramt
Lees verder

Opfrysker
Lees verder