donderdag 5 november 2020

Utslach presidintsferkiezings FS noch net bekend

It Nijs
Utslach presidintsferkiezings FS noch net bekend
Yn fiif fan de fyftich Amerikaanske steaten bliuwt in útslach fan de presidintsferkiezings noch út. Kandidaten Joe Biden en Donald Trump ûntrinne inoar yn de skommelsteaten soms mei mar tûzenen
Lees verder

Grouster Swarte Pyt op wrâldreis. Âldemar ferfangt him
Yn twa ekstra Sint-Pitersjoernaals is earjuster en juster buorkundich makke dat Sint-Piter yn febrewaris 2021 yn Grou mei in nije feint komt. Dat is Aldemar (wurdt útsprutsen as Âldemar), dy't
Lees verder

Duorsume produksje fan suvelprodukten op de Waadeilannen
Op Skylge, it Amelân en Skiermûntseach binne suvelprodukten duorsum te ferwurkjen. Dat is de útkomst fan in ûndersyk nei de helberens dêrfan, dy't troch hegeskoalle Van Hall Larenstein útfierd is
Lees verder

Boalsert ferfangt Swarte Pyt troch superhelden
Boalsert hat tenei nije help foar Sinteklaas. De ferfangers fan de Swarte Piten wurde in soarte superhelden mei in giele, reade, blauwe of griene cape en in masker op, nei
Lees verder

Raar ûngemak op boerehiem Gytsjerk
By Gytsjerk is tongersdeitemoarn wat slims bard. Op in boerehiem oan 'e Kanterlânskewei hat ien in raar ûngemak hâlden. Wat der krekt foarfallen is, is op it stuit net bekend,
Lees verder

Rotterdamske learaar moat ûnderdûke, Twadde Keamer op ien ein
Dat yn Nederlân in learaar ûnderdûke moat omdat er syn libben oars net wis is, dat roait igge noch seame. Dat is it betinken fan alle fraksjes yn 'e Twadde
Lees verder

Wiebes hâldt syn wurd yn omjouwingsproses Ternaard
De Regiobrief, mei dêryn de ôfspraken tusken minister Wiebes, NAM en de regionale oerheden oer it gebietsfûns dêr't € 60 miljoen út de ynkomsten fan it gasfjild Ternaard yn stoart
Lees verder

Stân fan saken rjochtsaak tsjin Waadhoeke – 4 novimber 2020
Ynstjoerd Lykas bekend fier ik (mei help fan de Topografyske Wurkgroep Fryslân) in beropssaak tsjin de gemeente Waadhoeke, omdat dy fúzjegemeente wegeret Fryske plaknammen offisjeel yn te fieren yn it
Lees verder