vrijdag 18 december 2020

ensafh: Blog Daam de Vries: Rikke beropswoarst, net te fretten

ensafh
Blog Daam de Vries: Rikke beropswoarst, net te fretten
Fan de beropsfriezen begryp ik dat in 'rookworst' in rikke woarst is. Dat is fansels net sa, in 'rookworst' is in 'rookwoarst'. Want in rookwoarst wurdt net rikke mar sean, dêr wurdt hielendal gjin...
Lees verder

Teleks: Provinsje kent dochs kultuersubsydzje ta oan ûnder oare Friesland Pop
De driging foar it fuortbestean fan Stichting Friesland Pop is fan de baan mei de takenning fan in provinsjale subsydzje. Earder waard de oanfraach fan Friesland Pop ôfwiisd, mar mei in moasje moast...
Lees verder

Teleks: Subsydzje foar lytse kulturele inisjativen
Fan 4 jannewaris ôf kinne keunstoanbieders en útfierende keunstners in bydrage oanfreegje út de nije provinsjale regeling Kleine cultuurinitiatieven Fryslân. De provinsje jout oant 10.000 euro...
Lees verder

Teleks:
  Skoalbern yn Koudum hawwe in meartalige gedichterûte makke foar it doarp. Under de titel 'Koudum ferbynt' wurdt taal ferbûn mei keunst en kultuer. Yn de tunen stean gedichten...
Lees verder

Teleks: Skripsjepriis Fryske Akademy foar Sian Wierda
De Skripsjepriis fan de Fryske Akademy oer 2018-2020 is wûn troch Sian Wierda. Hy krige de priis foar syn masterskripsje Het vrije volk van de heide, dy't hy yn 2018 skreau foar de oplieding...
Lees verder