woensdag 16 december 2020

ensafh: Kollum Karel Wasch: Literaire stengun

ensafh
Kollum Karel Wasch: Literaire stengun
In de literatuur zijn vaak harde gevechten uitgevochten. De uitgever Geert van Oorschot gooide W.F. Hermans eens bijna over het balkon, toen deze weer over geld zanikte. Rimbaud en Verlaine kregen in...
Lees verder

Teleks: Podcast Boekekast #6 'Gjin fleis mear', in ferhaal fan Jaap Krol
De moaiste Fryske ferhalen yn de tsjusterste en koartste dagen hearst yn de podcast Boekekast fan 'Boeken fan Fryslân' en Omrop Fryslân. Acht Fryske skriuwers ha spesjaal in ferhaal...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Gelokkich ha wy korona
Doe't ik ôfrûne woansdeitemoarn de kompjûter opstarte gong dat justjes oars as oars. Ik hearde wat sêfte pypkes en nei ferrin fan tiid kaam der in knipperjend kofferke mei in fraachteken yn byld. It...
Lees verder

Teleks: Befrijing yn de Fryske literatuer 'As gong dêr in oar' fan Leo Popma
Fiifensantich jier nei ús eigen Befrijing fan de besetting feroaret noch hieltyd ús tinken oer de striid foar frijheid dy't yn dyselde snuorje fierd waard yn wat doe Nederlânsk-Yndië hjitte. De...
Lees verder

Blog Henk van der Veer: De jongen, de mol, de vos en het paard:
Jaren leden skreef ik un heel soad resênsy foar ut blad 'Byntwurk', un útgave fan wat toen nòch ut GCO noëmd wurdde. De ondewiesbegeleidingsdiënst. Ut is ondertussen al 20 jaar leden. Oait skreef ik...
Lees verder

Teleks: John le Carré obituary
John le Carré, who has died aged 89 of pneumonia, raised the spy novel to a new level of seriousness and respect. He was in his late 20s when he began to write fiction – in longhand, in small red...
Lees verder

Petear mei Tsead Bruinja
"Wie is Tsead Bruinja nou helemaal?" Tsead Bruinja zwaait af. Hij was twee jaar Dichter des Vaderlands, waarvan bijna één tijdens de pandemie en zette de lockdown nog wat extra kracht bij met een...
Lees verder

Teleks: Directeur Schrieversronte neemt afscheid met gemengde gevoelens
Trots op wat de Schrieversronte bereikt heeft voor de Stellingwerven, maar bezorgd over de toekomst van het instituut: scheidend directeur Sietske Bloemhoff blikt terug en vooruit. Lês fierder by it...
Lees verder

De Krystman hat Koroana
… Lês fierder
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: It firus is in dief
Coronawurch bin ik. Fan de pandemy sels, fan de mear of minder strange maatregels, fan it einleaze bekfjochtsjen oer it firus en de faksins. Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Teleks: Literêre krystkaarten foar Voedselbanken
Literêre krystkaarten foar Voedselbanken Ljouwert, 15 desimber 2020 – Dizze wike wurde by alve Fryske Voedselbanken literêre krystkaarten besoarge, dy't Ljouwert UNESCO City of...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Grutte barrens, lytse rûnten
Ik hie it nea tocht, mar ik sjoch hieltyd minder telefyzje. Der wurdt hieltyd sein dat soks foar de jongerein jildt, mar ik ha der dus ek lêst fan. It hat te krijen mei myn foarkar. Ik hâld fan nijs-...
Lees verder

Aginda 05-02-2021: Grutte Gedichtejûn ensafh DIGITAAL
Bêste dichter/poëzyleafhawwer! Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn. It is lykwols ditkear gjin poëzymaraton yn in smûk kafee, it barren sil folslein...
Lees verder