vrijdag 25 december 2020

ensafh: Photos of New Zealand politicians and their bookcases are creepily revealing

ensafh
Photos of New Zealand politicians and their bookcases are creepily revealing
We are what we read; a bookcase is an X-ray of its owner, their ambitions and fears, their IQ and their desires A politician anywhere near a book is a rare and incongruous sight. They exist as...
Lees verder

Blog Klaas van der Hoek: Poste restante XXXIII
Aan Algera wie mar in koart mantsje. Neffens de milysjeregisters – sekuer oant op de milimeter – wie er 1,619 meter heech. Mar dat wie genôch om goedkard te wurden foar militêre tsjinst. Dat op 4...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Aldehou om utens
Hawwe jimme dat ek op it heden? Ik hoech mar in nijsfideoclip op myn iPad te starten, bygelyks op CNN, of ien of oare Jodokus mei in wakker nuvere diksje ropt fuort: "Klaar voor 't avontuur? Je hebt...
Lees verder

Kollum Eelke Lok: Fuort
Kryst is de tiid om oer dit kloatejier 2020 nei te tinken, we ha dochs neat oars te dwaan. Einkonklúzje: we meie dan wol net fan it plak, mar der bin likegoed in soad dy't fuort moatte. Yn elk gefal...
Lees verder

Teleks: Nij webstee oer it Sealterfrysk presintearre
Hjoed is yn it riedhûs fan Sealterlân it webstee Seeltersk.de oan 'e parse presintearre. Op it webstee is in protte ynformaasje te finen oer de Fryske taal fan it Sealterlân. De presintaasje waard...
Lees verder

Loadsboat
    in ut dústere water fan de stadsgracht achter de statege heilege Martinuskerk leit de Loadsboat, ankerplak foar fòlk dat hunkert naar liefde en geburgenheid se hewwe gyn ferlet...
Lees verder

Teleks: Befrijing yn de Fryske literatuer: De koma-korrektor fan Baukje Zijlstra
Fiifensantich jier nei ús eigen Befrijing fan de besetting feroaret noch hieltyd ús tinken oer de striid foar frijheid dy't yn dyselde snuorje fierd waard yn wat doe Nederlânsk-Yndië hjitte. De...
Lees verder

Blog Wobbe Atsma: rekkenskip
De tiid hâldt skoft ast net yn beweging bist, teminsten sa liket it soms. Wiken wurde as it ware wei yn in skiere mist, alteast as de gong der út is. Dagen wurde as nachten ast dy deljoust of deljaan...
Lees verder