woensdag 9 december 2020

ensafh: Podcast Boekemantsjes: Besprek ‘Lippebiter fan L. / Lippenbijter van L.’ fan Anne Feddema

ensafh
Podcast Boekemantsjes: Besprek 'Lippebiter fan L. / Lippenbijter van L.' fan Anne Feddema
Yn dizze twadde ôflevering besprekke de Boekemantsjes de twatalige bondel 'Lippebiter fan L. / Lippenbijter van L.' (Afûk 2020) fan Anne Feddema. Boekemantsjes binne Frank Hopwood en...
Lees verder

Teleks: PODCAST Boekekast #5 'Lost in Translation', in ferhaal fan Jetske Bilker
De moaiste Fryske ferhalen yn de tsjusterste en koartste dagen hearst yn de podcast Boekekast fan 'Boeken fan Fryslân' en Omrop Fryslân. Acht Fryske skriuwers ha spesjaal in ferhaal...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Roet over de heerd
5 december – 17.00 – Gister kree'k et haastnommer van et Drents letterkundig tiedschrift Roet over de heerd. Mooie verhaelen, mooie gedichten. Een biezunder mooi gedicht, Zweeien, van Marga Kool....
Lees verder

Kollum Jan Schokker: Foarumûlen
Se dogge it derom! Of is it tafal? Sa no en dan sit der in jonge ûle by de buorlju yn de spjirrebeam oan 'e oare kant fan it fytspaad. Mar sûnt foarige wike sitte der wol twa! Alle dagen wer! De...
Lees verder

Teleks: Pippi-oersetter Martsje de Jong "Folle mear berneboeken fertsjinje in Fryske oersetting"
De Fryske Pippi Langkous is rôversguod. De earste printinge fan tûzen eksimplaren fan it ferneamde boek fan Astrid Lindgren yn it Frysk wie yn in omsjoch fuort. De twadde printinge fan de...
Lees verder

Blog Johannes Beers: ​De ontdekking van het Fries (1): Wales
Ik ben opgegroeid in een ietwat diffuse taalsituatie. Hoewel thuis, op school en in de kerk Nederlands werd gesproken, was het Fries zelfs in Leeuwarden nooit ver weg. In de familie van mijn moeders...
Lees verder

Blog Jan van Mersbergen: holle recensies
De afgelopen weken heb ik me herhaaldelijk druk gemaakt over het niveau van boekrecensies in kranten. Vrijdag kon ik een voorbeeld toevoegen: een bespreking in NRC van De zaak Mulder, een roman van...
Lees verder

Een Joodse blackface bij de Halbertsma's
In 1993 verscheen de tiende druk van de Friese klassieker Rimen en Teltsjes van de gebroeders Halbertsma (uitgave Ph.H. Breuker e.a., Osinga Drachten; digitaal: DBNL). In die uitgave zijn een aantal...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Rotterdam leit net yn Fryslân
Rotterdam leit net yn Fryslân en neffens boargemaster Aboutaleb kin de haven fan Rotterdam diskant ek net op. De boargemaster fan Rotterdam hat wol gelyk, mar hoe't er it sei, dat noaske my eins net....
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: It sil ús oan de derriêre oksidearje
Der sit feroaring yn 'e loft. Net dy fan it waar, mar dy fan wêr't Bob Dylan oer song yn de jierren 60. Hoewol dy song oer de oarloch yn Fjetnam, de boargerrjochten, it generaasjekonflikt...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Beppe sil nei it flatsje
Boike Mark en jonkje Hugo sille jûn wer in foarstelling jaan. Wy witte fansels noch net hokker krystmenu se oan it tarieden binne mar der wurdt sein dat der net folle smaakliks te ferwachtsjen is. It...
Lees verder