woensdag 2 december 2020

ensafh: Teleks: FutureMe ‘Frysk moat mear brûkt wurde’

ensafh
Teleks: FutureMe 'Frysk moat mear brûkt wurde'
Wêrom ha ik op skoalle wol Nederlânsk, Ingelsk en Dútsk skriu-wen leard, mar gjin Frysk? Wylst dat myn memmetaal is, de taal dy't ik alle dagen brûk?" Sierd Prins uit Sint Nicolaasga merkt op dat er...
Lees verder

Teleks: PODCAST Boekekast #4: 'Dûke, verdammt noch mal', in ferhaal fan Geart Tigchelaar
De moaiste Fryske ferhalen yn de tsjusterste en koartste dagen hearst yn de podcast Boekekast fan 'Boeken fan Fryslân' en Omrop Fryslân. Acht Fryske skriuwers ha spesjaal in ferhaal...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Gjin gebongel
Nei sa'n turbulente wike binne jo wol oan in fersetsje ta dat ik wie freedtemoarn lykas alle wiken ier en betiid al by de bakker. Mei it each op de omstannichheden hie ik ferwachte dat de moarkoppen...
Lees verder

Teleks: Fjetnamees op Campus Fryslân wurket oan Fryske spraaksynthesizer
In skreaune Fryske tekst foarlêze litte op de kompjûter. It kin wol, mar it klinkt net natuerlik. Yn oare talen, lykas it Ingelsk, Spaansk en it Nederlânsk klinkt it al folle better en dat komt omdat...
Lees verder

The Millions Annual Holiday Gift Guide for Writers
I've written and erased at least 20 introductions to this year's gift guide. I don't know what to say except: we all really need a holiday this year. And with many of us staying close to home and...
Lees verder

Petear mei Koos Tiemersma
Mei Quist hat Koos Tiemersma foar it earst sûnt syn boekewikegeskink fan 2007 wer in fantasy-eftige roman skreaun. En dat is eins tafal, want it gefolch fan dy iene sin dy't him samar ynfoel: 'de...
Lees verder

Teleks: Tredde moannegedicht Jan Kleefstra op RIXT
Op wynstille dagen bringe ljurken my net oan it gûlen ek net mei de drôve bekentenis dat de sinne allinne noch yn taknypte eagen opkomt hoe lang drage wjukken krekt as doe it lichem dwers troch...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: De toekomst van de Schrieversronte
In september het et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte een kleine kemmissie insteld die heur adviseren moet over de toekomst van de Schrieversronte. Die kemmissie bestaot uut Ate...
Lees verder

Teleks: Oprop foar de skriuwersarke
OPROP FOAR DE SKRIUWERSARKE Takom jier sil de arke dy't earder taheard hat oan skriuwer Rink van der Velde (1932 – 2001) wer beskikber wêze sil foar in skriuwer of dichter dy't yn alle rêst dwaande...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Troch taslaggen nei de bliksem
Lit ik úteinsette mei in rychje krantekoppen: 'Belastingdienst werkte ouders die recht hadden op kinderopvangtoeslag bewust tegen'; 'Fiscus frustreerde onderzoek naar...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: It moat gjin alvêstedewinter wurde
Ik hâld fan winters mei snie en iis. Ik hâld fan reedriden en fan reedriderstochten troch it winterske Fryske lânskip. Ik hâld fan de Alvestêdetocht. Ik ha jierrenlang oan net al te lange tochten...
Lees verder

Teleks: Nieuw 'kennisberaad' moet regie over het Fries pakken
Een nieuw 'kennisberaad voor het Fries' moet de dynamiek terugbrengen in de kennisinfrastructuur rondom het Fries. Die kennisinfrastructuur hapert aan alle kanten, aldus het adviesorgaan voor de...
Lees verder

Blog Marc van Oostendorp: Hoe redden we het Fries? Meer vergaderen!
Hoe slecht het gaat met het Fries? Neem de problemen van het Nederlands en vermenigvuldig ze met zeven, en je krijgt een benadering. Neem het onderzoek: de Fryske Akademy zoekt al geruime tijd...
Lees verder