zondag 27 december 2020

ensafh: Teleks: Hylke Speerstra hast klear mei syn ‘Magnum Opus’

ensafh
Teleks: Hylke Speerstra hast klear mei syn 'Magnum Opus'
Skriuwer Hylke Speerstra seit dat er himsels yn karantêne pleatst hat. "Net fanwege corona, mar omdat it boek ôf moat". Mei 'it boek' doelt Speerstra op syn lêste grutte wurk...
Lees verder

This Christmas, read a story aloud – you'll be surprised by the joy it brings
With many of us set to spend Christmas on Zoom or the phone, author Sarah Hall shares why dark and daring tales are perfect to read to others – and 10 great stories to try. As this year of...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Wat moat der foaral net barre?
De krisis begjint aardich op in klucht te lykjen. En mei in klucht is it meast de bedoeling dat jo jo de bûsen útskuorre dat ik ha mar besletten dat ek te dwaan. De iene lijt mear ûnder de krisis as...
Lees verder

Teleks: Nije Letterhoeke Tresoar online
​Jiergong 16 (2020), nr 3 In memoriam: Josse de Haan (1941-2020) Josse de Haan, quatrebras en de fisuelepoëzy Dr. Obe Postmapriis foar Jan Popkema Rondleidingen door de wereld van Zoltin...
Lees verder