maandag 14 december 2020

FNP: Help ús ûndernimmers út it stikstofmoeras

FNP
FNP: Help ús ûndernimmers út it stikstofmoeras
Dit wykein waard dúdlik dat paprikateler Jaap Vink fan Bitgum en de agraryske natuerferiening De Alde Delte fan De Sweach de driging boppe de holle hinget dat har houtsnippersintrales freed al ticht moatte. Op oanstean fan de miljeuklup MOB hat it Kolleezje fan Deputearre Steaten besletten om te hanthavenjen. As de kachels net út geane, dan moatte se per oertrêding in twangsom fan 3.000 euro betelje. De FNP Steatefraksje wie ôfrûne wykein op besite by de paprikakas yn Bitgum en stelt fragen by de wize fan hanneljen fan de provinsje.
Lees verder

FNP-PvdA-GL: fraachtekens by evaluaasje Top Dutch
De evaluaasje fan Top Dutch krijt ek yn de Fryske Steaten noch in polityk sturtsje. De fraksjes fan FNP, PvdA en GrienLinks stelle meiinoar skriftlike fragen oer it útbliuwen fan oantoanber resultaat en it trochsetten fan dizze ekonomyske marketingkampanje fan de provinsjes Fryslân, Grinslân en Drinte.
Lees verder

Fryske partijen stean efter Minority SafePack
In hiele romme mearderheid fan de Fryske Steaten wol dat de Europeeske Uny yn syn wetjouwing en belied rekken hâldt mei nasjonale minderheden en it kulturele en talige ferskaat dat der rûnom yn Europa is.
Lees verder