dinsdag 22 december 2020

Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative

FNP
Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative
Hjoed waard der yn de Fryske Steaten stimd oer in moasje om stipe te jaan oan in inisjatyf dat in lange histoarje hat. It is wichtich foar de posysje fan talen as it Frysk en ek foar de demokrasy en de belutsenheid fan boargers yn de Europeeske Uny.
Lees verder

FNP: Soarch oer gefaarlik krúspunt De Harkema
De FNP wol dat it kolleezje fan Deputearre Steaten oan de slach giet mei in feilige oplossing foar it krúspunt yn De Harkema mei de provinsjale wei N369. Op it krúspunt wienen de lêste jierren ferskate ûngelokken.
Lees verder

FNP en FvDF: Frysk befoarderje mei oersettingen jeudliteratuer
Hoe kin der sa gau mooglik in `Jeugd-Obe`-priis komme foar de bêste Fryske oersetting fan jeugdliteratuer? Dat freegje de FNP en FvDF yn de Fryske Steaten. Oanlieding is it grutte sukses fan Pipi Langkous yn it Frysk. Op basis fan entûsjaste lûden fan Fryske lêzers, útjouwers, skriuwers en oersetters tinke de partijen dat der ferlet is fan sa`n nije oanfiter foar it Frysk lêzen.
Lees verder