zondag 27 december 2020

Keunstwurken yn alve Fryske stêden en plakken

It Nijs
Keunstwurken yn alve Fryske stêden en plakken
De provinsje Fryslân hat yn gearwurking mei Writer's Block Murals alve keunstwurken delset, yn alve Fryske stêden en plakken. Dêrmei wolle se, mei de mienskip, in positive en stypjende krystgedachte
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Waarpraatsje: Rûge en wiete snein
DE JOUWER –  Nei in kreaze Earste Krystdei mei wat koarte buien en in rûzige en skiere Twadde Krystdei krije wy in snein mei in soad wyn en wetter. Wetterskip
Lees verder

Frâns Kuipers: Opstappe
Kollum Yn myn eigen omkriten haw ik it koroanafirus fan tichtby meimakke, en no wit ik noch better dat dit tsjustere firus net te fergelykjen is mei in gewoan grypke,
Lees verder

Alde
Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.
Lees verder

Gjin plak
Oertinking Wylst se dêr wiene, wie it safier mei har. Se krige doe har earstlingssoan, bewuolle Him yn doeken en lei Him yn in krêbe, want der wie foar harren
Lees verder

Flochs fan Museum Belvédère yn Krystfakânsje
Jo kinne de kommende perioade in stikmannich flochs fan Museum Belvédère ferwachtsje, sadat jo thús fan it museum genietsje kinne. It meast resinte filmke is te finen troch hjir te
Lees verder

Oftelkalinder foar kultuerleafhawwers
Alle dagen in nij inisjatyf, ferhaal, gedicht of sels in foarstelling. Merk Fryslân hat op Friesland.nl in ôftelkalinder ûntwikkele om kultuerleafhawwers troch de koroanatiid te helpen. Fan 21...
Lees verder