maandag 28 december 2020

Ofhelrestaurant ûntdutsen yn Pompeï

It Nijs
Ofhelrestaurant ûntdutsen yn Pompeï
Archeologen hawwe yn de âlde Romeinske stêd Pompeï in yttinte útgroeven. Neffens Italiaanske media giet it om in 'thermopolium', dêr't eartiids iten en drinken ferkocht waard oan...
Lees verder

Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 18 oant en mei 23 desimber 2020
Dat it tal nije besmettingen mei it koroanafirus hieltyd heger is, giet troch, mar wol wat stadiger as yn de beide foarôfgeande wiken. Naam it doe mei 40% ta, yn
Lees verder

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: drege wurden
Kollum haloozje slijf lûke hauk kôfje wônt sêrkhôf De sprekkers fan it Sealterfrysk dy't ik moete ha, binne allegear geweldich helpfeardich. As se tinke dat ik in wurd net begryp,
Lees verder

Brok yn 'e kiel
Yn tiden fan spanningen, fertriet en ûnwissichheid oer de takomst, mar ek by útstjoeringen lykas 'All you need is love' en emoasjonele films kin men 'in stik yn de kiel
Lees verder

Waarpraatsje: Faak skier
DE JOUWER – It wie in strieminne snein mei wiet waar en in soad wyn. Rûnom yn Fryslân wie stoarmskea. De branwacht hie it der drok mei. Moandei is it
Lees verder

Stipe foar 28 kultuer- en natuerprojekten yn fjirde fearnsjier
It Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân hat yn it fjirde en lêste fearnsjier spesjale stipe tasein foar teäters yn Fryslân, dy't it troch de koroanakrisis dreech hawwe. Mar ek oare inisjativen
Lees verder

Bernebiënnale en eksposysje keunstner JR takom jier yn Grinzer Museum
It Grinzer Museum hâldt yn 2021 as earste museum yn Nederlân in bernebiënnale: in presintaasje fan eigentiidske ynteraktive keunst dêr't bern aktyf by behelle wurde. Yn 'e hjerst presintearret...
Lees verder

Is 'rusk' in nij Frysk wurd?
Is 'rusk' in nij Frysk wurd foar it brunige laachje dat op metaal ferskynt as dat wiet wurdt? Op it webstee Neerlandistiek.nl giet Henk Wolf yn op dy fraach. Hy
Lees verder