dinsdag 29 december 2020

Teake van der Meer ferstoarn

It Nijs
Teake van der Meer ferstoarn
Komyk Teake van der Meer is dea. De man dy't mear as 50 jier folle sealen luts mei syn humor, is net mear. Van der Meer is 83 jier woarn.
Lees verder

Muzyk fan Gysbert Japiks yn in modern jaske
Ek al skreau Gysbert Japiks teksten op psalmen en âlde muzyk, dochs fynt sjongeres Hiske Oosterwijk de lieten geskikt foar moderne muzyk. Se makke nije komposysjes en bringt dy de
Lees verder

Wedstryd: Hoe hyt de dei dat alles wer normaal is?
Sûnt maart is Fryslân yn ûnstjoer: der reizget in firus troch ús kriten en it libben fan in soad minsken stiet folslein op 'e kop. Dochs moat der in dei
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Waarpraatsje: Noch in pear dagen wat ritich
DE JOUWER – Nei in hiel kreaze moandei krije wy noch in pear wat ritige dagen, mar in tige wiete boel wurdt it perfoarst net. Yn 'e nacht fan moandei
Lees verder

Oprop foar Fryske keunstners
Bries, in gearwurking tusken keunstinisjatyf VHDG en it Frysk Museum, ropt keunstners op te reagearjen op de ôfrûne tiid. De oprop is foar keunstners dy't yn Fryslân wurkje en/of wenje.
Lees verder

Spanje sil faksinwegerers registrearje
Spanje sil in list byhâlde mei dêrop de nammen fan minsken dy't it koroanafaksin wegere hawwe. It lân is ek fan doel om it register te dielen mei oare Europeeske
Lees verder

Aant Mulder: De stjerren steane geunstich foar it Frysk
Kollum Dit is de lêste kollum fan dit jier. It is alwer safier. It is de tiid om stil te stean by wat foarby is en tagelyk op in goed
Lees verder