donderdag 10 december 2020

Waarpraatsje: It bliuwt rêstich

It Nijs
Waarpraatsje: It bliuwt rêstich
DE JOUWER – It wie woansdei in tige skiere en kâlde winterdei. Waar dat hiel goed by desimber past. Tongersdei wurdt it wer wat ljochter. Yn 'e nacht fan woansdei
Lees verder

Fryske tsjerketsjinsten op Omrop Fryslân
Ynstjoerd It Frysk sit yn de tsjerke noch altiten op janpoepsplak en dat is yn dizze koroanatiid allinnich mar slimmer wurden. Waarden der earder geregeld Fryske tsjinsten holden, se binne
Lees verder

Stikstoflykwicht: balâns tusken natuer en ûntwikkeling
De provinsje Fryslân set yn op stikstoflykwicht. In balâns tusken it ferbetterjen fan de Fryske natuer en strukturele ferleging fan stikstofdelslach, mar ek it mooglik meitsjen fan nije ekonomyske en
Lees verder

Provinsje ynventarisearret animo opkeapregeling stikstof
Fryslân ynventarisearret de animo yn de provinsje foar de spesifike opkeapregeling fan it Ryk. De regeling biedt boeren, dy't tichteby Natura-2000 gebieten sitte, in ekstra mooglikheid om mei harren...
Lees verder

Minder greidefûgelnêsten leechhelle troch stienmurden
Om greidefûgels te beskermjen binne by wize fan proef yn 'e maitiid fan 2020 yn acht greidefûgelgebieten yn Fryslân mei-inoar sa'n njoggentich stienmurden fongen en dea makke. De proefgebieten wiene:
Lees verder

Feie Fonyk: Oer komplotteoryen
Kollum Minsken leauwe de gekste dingen. Ien fan de wichtichste útgongspunten moat bliuwe dat de bewiislêst by de sprekker leit. Filosoof Herman Philipse komt mei it foarbyld fan de reade
Lees verder

Fryslân giet troch mei leechdrompelige voucherregeling
De Voucherregeling MKB Fryslân, in leechdrompelige subsydzjeregeling foar ûndernimmers, is in sukses. De regeling wurdt dêrom yn 2021 opnij iepene. Dan is der dêr € 900.000 beskikber foar....
Lees verder

Kolleezjes fan de Akademy fan Frjentsjer yn eigen húskeamer
De Akademy fan Frjentsjer bringt in trijetal kolleezjes live yn de húskeamer yn it programma Thúsakademy. De akademy is drok dwaande om fan Frjentsjer wer in universiteitsstêd te meitsjen. De
Lees verder